Rok 2017

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok. 2017-12-05 15:57:39
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku. 2017-12-05 15:58:35
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018. 2017-12-05 15:59:15
Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. 2017-12-05 15:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/450/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. 2017-12-05 16:01:49
Uchwała Nr XXXVIII/451/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Januszkowie. 2017-12-05 16:02:51
Uchwała Nr XXXVIII/452/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej. 2017-12-05 16:03:35
Uchwała Nr XXXVIII/453/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali niemieszkalnych, stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Żninie przy ul. Szpitalnej. 2017-12-05 16:04:21
Uchwała Nr XXXVIII/454/2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. 2017-12-05 16:05:06
Uchwała Nr XXXVIII/455/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. 2017-12-05 16:05:45
Uchwała Nr XXXVIII/456/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położona w Żninie przy ul. Słonecznej. 2017-12-05 16:06:50
Uchwała Nr XXXVIII/457/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego. 2017-12-05 16:07:37
Uchwała Nr XXXVIII/458/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza. 2017-12-05 16:08:20
Uchwała Nr XXXVIII/459/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są te same części nieruchomości położonych w Żninie. 2017-12-05 16:09:08
Uchwała Nr XXXVIII/460/2017 w sprawie przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym. 2017-12-05 16:10:42
Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. 2017-12-05 16:11:25
Uchwała Nr XXXVIII/462/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018. 2017-12-05 16:12:10
Uchwała Nr XXXVIII/463/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. 2017-12-05 16:13:09
Uchwała Nr XXXVIII/464/2017 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2017-12-05 16:13:56
Uchwała Nr XXXVIII/465/2017 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów na potrzeby jednostek obsługiwanych. 2017-12-05 16:14:40