Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Żnin Wieś

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i podmiotów posiadających zgodę Prezesa Agencji, o której mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Żninie-Wsi, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 46 i nr 48/4, KW BY1Z/00015935/9, o łącznej powierzchni 0,3450 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.600,00 (VAT - zwolniony), wadium: 1.000 zł,

 

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr BY1Z/00015935/9 ma powierzchnię powyżej 0,3 ha i stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Ponadto dla przedmiotowej nieruchomości nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) nieruchomość rolna może być sprzedana wyłącznie rolnikowi indywidualnemu bądź podmiotowi posiadającemu zgodę Prezesa Agencji, o której mowa w ust. 4 art. 2a ustawy. Wobec powyższego konieczne jest ograniczenie udziału w przetargu do osób spełniających wymogi cytowanej wyżej ustawy.

 

Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana rolniczo. W skład gruntów wchodzą użytki w klasie: N – 0,26 ha i dr – 0,0850 ha. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane rolniczo. Działka ma dostęp do drogi publicznej – ul. Aliantów poprzez drogę gruntową

 

Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin, przyjętym Uchwałą Nr XLVI/410/2010 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.  nieruchomość położona jest na terenach rolniczych niskiej i średniej przydatności. 

 

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 16 grudnia 2016 r.

 

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej, w Biurze Burmistrza Żnina, w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 1200  (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żninie). Do zgłoszenia należy dołączyć:

- dowód wniesienia wadium,

- kserokopię dowodu osobistego

oraz:

I. w przypadku jeżeli osoba zgłaszająca udział jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.):

  1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  3. oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, będących w użytkowaniu wieczystym, będących w samoistnym posiadaniu lub dzierżawionych przez rolnika, których łączna powierzchnia nie przekracza 300 ha, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy należy złożyć poświadczone oświadczenia ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa,
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), w związku z treścią § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

Wzory oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój 18)

 

II. w przypadku podmiotu posiadającego  zgodę Prezesa Agencji, o której mowa w ust. 4 art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) dokument potwierdzający otrzymaną zgodę

 

Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu zostanie  wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie nie później niż w dniu  11 kwietnia 2017 r. o godz. 1100.

 

Przetarg odbędzie się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39  w dniu 12 kwietnia 2017 r., o godzinie 900.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest

  1. wniesienie wadium
  2. zakwalifikowanie przez komisję do udziału w przetargu na podstawie pisemnego zgłoszenia, złożonego w Biurze Burmistrza w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 1200,
  3. okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazującpełnomocnictwo współmałżonka.

 

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 1.000 zł należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18), tel. 52 3031301 w. 123 lub 160.

Burmistrz

 

Robert Luchowski

 

Żnin, dnia 3 marca 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 09-03-2017 11:34:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 09-03-2017 11:34:44