Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[SCUW][2] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora-księgowego samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
       Nr 2/2017

Dyrektor

 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 inspektor-księgowy samorządowej instytucji kultury
w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

i na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

inspektor-księgowy samorządowej instytucji kultury

w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie

    ul. Potockiego 1a        

    88-400 Żnin.

 2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) inspektor-księgowy samorządowej instytucji kultury - pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 3 letni staż pracy;

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i o prowadzeniu działalności kulturalnej, o podatku dochodowym  od osób prawnych, kodeks pracy;
 2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;
 3. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 4. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
 5. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office) oraz znajomość programów finansowo – księgowych;
  2. kreatywność, komunikatywność.

    4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku inspektora-księgowy         samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowe zadania i obowiązki:

 1. prowadzenie rachunkowości instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu finansowego i monitorowanie z realizacji planu finansowego;
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora;
 4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
 5. opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości                  w instytucjach kultury;
 6. obsługa programu PŁATNIK, PUE- sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 8. nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 9. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;
 10. prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. windykacja należności;
 12. wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji inspektora-księgowy samorządowej instytucji kultury.

 

       5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

        a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu;

        b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych;

        c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

    

6.  Wymagane dokumenty:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub średniej;
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 3. curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy      i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;
 6. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o zdolności  do wykonywania określonego zawodu;
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9. kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie    o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

           Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną.     Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych                      ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor-księgowy samorządowej instytucji kultury          w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 6 lutego (poniedziałek) 2017 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a      w dniu 7 lutego 2017 r. o godz.14.00.

            Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 30 22 482

            Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru         o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

            Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy                   na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

            Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  Żninie.

 Żnin, dnia 25 stycznia  2017 r.

 Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu 25 stycznia 2017 r.

                                                            

                                                                ZATWIERDZAM

                                                                   DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

                                                                               CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                                     W ŻNINIE

                                               /-/ Małgorzata Kurto

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2017-01-26 07:30:43 198 razy
2 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2017-01-26 07:30:43 176 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2017-01-26 07:30:43 177 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2017-01-26 07:30:43 190 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2017-01-26 07:30:43 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 26-01-2017 07:30:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurto 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 26-01-2017 07:30:43