Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[SCUW][1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 1/2017

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie
ul. Potockiego 1a
88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

i na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

    ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin

 2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1. główny księgowy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie;

    2. symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności.

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które  dodatkowe:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Kandydat(ka) do pracy:

1.            ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy     o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie            w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania  obywatelstwa polskiego;

2.            ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.            nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.            posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach            o służbie cywilnej;

5.            spełnia jeden z poniższych warunków:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;

2) ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;

3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

    1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

    2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

    3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

    4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;

    5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Excel,  Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);

    6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;

    7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

  Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:

   1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

   2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub

zakładu budżetowego.

 

4. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  1.  prowadzenia rachunkowości jednostki;

  2.  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3. dokonywania wstępnej kontroli:

     a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

     i finansowych.

5. Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:  osoby podejmujące po        raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej       i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

 2. praca na stanowisku głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie           w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;

 3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

 4. praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

6. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1.       odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu u kończenia szkoły wyższej lub średniej;

2.       list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o ww. stanowisko;

3.       curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

5.       kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;

6.       oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności  do wykonywania określonego zawodu;

7.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8.       kserokopia dowodu osobistego.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny  być opatrzone klauzulą:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych    z procesem rekrutacji do pracy. 

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

    Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną. Wymagane  dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 6 lutego (poniedziałek) 2017 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu         7 lutego 2017 r. o godz.12.00.

 Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 30 22 482

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

            Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

            Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  Żninie.

 Żnin, dnia 24  stycznia  2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu 24 stycznia 2017 r.                     

                                                                                       

 

 

                                                                                                           ZATWIERDZAM

                                                                                                 DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO
                                                                                                  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
                                                                                                                    W ŻNINIE
                                                                                                         /-/ Małgorzata Kurto

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2017-01-24 16:38:26 204 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2017-01-24 16:38:26 232 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2017-01-24 16:38:26 204 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2017-01-24 16:38:26 198 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2017-01-24 16:38:26 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 24-01-2017 16:38:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurto 24-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 24-01-2017 16:38:26