Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 1/2017

OR.210.1.2017

 

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego  stanowiska pracy – podinspektor ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy -  podinspektor ds. kadr

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

       Urząd Miejski w Żninie

       ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

 1. podinspektor ds. kadr -  wymiar czasu pracy – pełny etat;
 2. symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;
 5. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. co najmniej 3 letni staż pracy;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe:
 1. odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, komunikatywność, operatywność,
 2. umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz organizowania pracy własnej;
 1. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
 1. znajomość przepisów prawa pracy;
 2. znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego;
 3. umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych;
 4. duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista, ,
 5. biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office, KiP;
 6. umiejętność współpracy z ludźmi , rzetelność, komunikatywność.

 

       4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

   1.  Zadania główne:

Szczegółowe zadania i obowiązki:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
 2. sporządzanie wszelkich umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, porozumień przeniesień oraz świadectw pracy;
 3. prowadzenie ewidencji:
 • czasu pracy,
 • urlopów i innych nieobecności,
 • zwolnień od pracy, w tym chorobowych,
 • poleceń wyjazdu,
 • obowiązkowych badań lekarskich pracowników
 • szkoleń bhp i p.poż pracownika
 • pieczęci i pieczątek,
 1. przeprowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym przeprowadzanie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
 2. opracowywanie informacji, raportów i analiz o stanie kadr;
 3. sumienne i bezstronne wykonywanie zadań;
 4. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

       5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły średniej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż;
 3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. oświadczenie kandydata(ki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. curriculum vitae (życiorys);
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

    6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  31 stycznia 2017 r. o godz. 11.30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  20 stycznia 2017  r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 20 stycznia  2017 r.

 

 

 

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2017-01-20 14:00:25 212 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2017-01-20 14:00:25 207 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2017-01-20 14:00:25 200 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2017-01-20 14:00:11 211 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2017-01-20 14:00:11 206 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2017-01-20 14:00:11 209 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2017-01-20 14:00:11 221 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2017-01-20 14:00:11 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 20-01-2017 14:00:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Dobrowolska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 20-01-2017 14:00:25