Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 36/2016

OR.210.36.2016                                                        

                                                             

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego  stanowiska pracy – podinspektor ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy -  podinspektor ds. kadr

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. kadr -  wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

    1) jest obywatelem polskim;

    2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy   

        na tym stanowisku - wykształcenie średnie administracyjne;

    3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

        praw publicznych;

    4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  wyżej

        stanowisku;

    5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

    6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

    7) co najmniej 3 letni staż pracy;

    8) co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej     w administracji publicznej, samorządowej lub rządowej.

 

Wymagania dodatkowe:

  1) predyspozycje osobowościowe:

      a) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność,

          dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu

          powierzonych zadań,  odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

          komunikatywność, operatywność,

b) umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz

    organizowania pracy własnej;

    2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

       a) preferowane będzie wykształcenie policealne administracyjne;

       b) znajomość przepisów prawa pracy;

       c) znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego;

       d) umiejętność stosowania interpretacji przepisów prawnych;

       e) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista, ,

       f) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office, KiP;

       g) umiejętność współpracy z ludźmi , rzetelność, komunikatywność.

       h) staż pracy na stanowisku kadrowym,

       i) doświadczenie w pracy w administracji publicznej, samorządowej lub rządowej;

 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

   1.  Zadania główne:

Szczegółowe zadania i obowiązki:

1.kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

2.sporządzanie wszelkich umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, porozumień przeniesień oraz świadectw pracy;

3.prowadzenie ewidencji:

- czasu pracy,

- urlopów i innych nieobecności,

- zwolnień od pracy, w tym chorobowych,

- poleceń wyjazdu,

-obowiązkowych badań lekarskich pracowników

- szkoleń bhp i p.poż pracownika

- pieczęci i pieczątek,

4.przeprowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym przeprowadzanie procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;

       5.opracowywanie informacji, raportów i analiz o stanie kadr;

       6.sumienne i bezstronne wykonywanie zadań;

7. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

  5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

     1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły średniej, policealnej;

     2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 

         przebieg pracy i staż;

     3) kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne

         wykształcenie zawodowe, studia podyplomowe, uprawnienia, ukończone kursy,

         umiejętności, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie uprawnienia,

         umiejętności lub  kwalifikacje posiada;

     4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a)

         za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do

         czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     5) curriculum vitae (życiorys);

     6) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

     7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

    

 

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 27 grudnia 2016 r. (wtorek) włącznie do godz. 17.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  28 grudnia 2016 r. o godz. 11.30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  15 grudnia 2016  r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 15 grudnia  2016 r.

 

ZATWIERDZAM

                                                                                   BURMISTRZ ŻNINA

Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-12-15 15:31:43 188 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-12-15 15:31:43 193 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-12-15 15:31:43 179 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-12-15 15:31:43 180 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-12-15 15:31:43 193 razy
6 zku_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-12-15 15:31:14 192 razy
7 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-12-15 15:31:14 205 razy
8 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-12-15 15:31:14 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 15-12-2016 15:23:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 16-12-2016 12:03:09