Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 35/2016

OR.210.35.2016                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy

 Kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

 w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

Kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Kierownik Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada co najmniej 3 letni staż pracy;
 3. posiada wykształcenie wyższe II stopnia;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru działalności pożytku publicznego (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), prowadzenia polityki rozwoju (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju), zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych)  oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania  zadań;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku;
 3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej w administracji publicznej, samorządowej lub rządowej;

 

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania pracą zespołu oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  2. znajomość zagadnień związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju gminy,
  3. znajomość zagadnień z zakresu rozwoju turystyki i promocji gminy,
  4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
  5. znajomość zagadnień z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym udzielanie dotacji w trybie otwartego konkursu ofert, doświadczenie w tym zakresie,
  6. znajomość języka angielskiego i/lub innych języków obcych.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. kierowanie Wydziałem Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie;
 2. organizowanie i wykonywanie zadań przypisanych wydziałowi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji;
 3. kierowanie działaniami w zakresie przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, porozumień, umów, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Miejskiej  oraz dla potrzeb Burmistrza, w sprawach wynikających z zakresu działania wydziału;
 4. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;
 5. współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń zmierzających do rozwoju Gminy Żnin i podejmowanie skutecznych działań w tym zakresie;
 6. nadzorowaniu procesu opracowywania strategii rozwoju gminy oraz monitoring działań z procesu realizacji strategii rozwoju;
 7. koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz organizowanie konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
 8. inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki w gminie;
 9. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Gminy Żnin, w tym pochodzących z Unii Europejskiej;
 10. podejmowanie skutecznych działań na rzecz promocji gminy.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko kierownicze urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 27 grudnia 2016 r. do godz. 1700 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu   28 grudnia 2016 r.   o godz. 1100.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  15 grudnia 2016 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  15 grudnia  2016 r.

 

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zku_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-12-15 15:30:44 193 razy
2 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-12-15 15:30:44 195 razy
3 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-12-15 15:30:44 188 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-12-15 15:30:26 176 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-12-15 15:30:26 183 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-12-15 15:30:26 202 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-12-15 15:30:26 186 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-12-15 15:30:26 185 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 15-12-2016 15:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 15-12-2016 15:30:44