Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

 

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowiska

Nr 33/2016

OR.210.33.2016                                                          

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

 Podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Podinspektor ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe;
 3. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

- umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie księgowości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnych gminie Żnin od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 2. bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności egzekucyjnych, w tym w szczególności:
 1. Wystawianie upomnień,
 2. Wystawianie tytułów wykonawczych w terminach przyjętych w wewnętrznej polityce rachunkowości;
 1. wystawianie postanowień o rozksięgowaniu wpłat, o zaliczeniu nadpłat na poczet zaległości lub przyszłych zobowiązań;
 2. wydawanie decyzji stwierdzających nadpłatę i dokonywanie ich zwrotu;
 3. ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do wydania zaświadczenia o niezaleganiu i ich wystawianie;
 4. opisywanie stanu zaległości na wnioskach w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie podatku w postaci umorzenia oraz stanu zaległości i wysokości opłaty prolongacyjnej na wnioskach w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie podatku w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zaległości na raty;
 5. sporządzanie wszelkich zestawień, analiz i sprawozdań w zakresie ewidencjonowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

 

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego;
 9. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetu i Gospodarki w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 16 grudnia 2016 r. (piątek) włącznie do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  19 grudnia 2016 r. o godz. 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  6 grudnia  2016  r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 grudnia  2016 r.

 

 

 

 

 

                                                                                        ZATWIERDZAM

                                                                             ZASTĘPCA  BURMISTRZA ŻNINA

                         

 

                                                                                              Halina Rosiak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-12-06 14:53:15 200 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-12-06 14:53:15 202 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-12-06 14:53:15 195 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-12-06 14:53:04 205 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-12-06 14:53:04 202 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-12-06 14:53:04 202 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-12-06 14:53:04 196 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-12-06 14:53:04 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 06-12-2016 14:53:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-12-2016 14:53:15