Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 
7/2016

Dyrektor

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

informuje o  wolnym urzędniczym stanowisku pracy
 podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych
w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

i na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych

w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie

    ul. Potockiego 1a        

    88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. księgowości jednostek budżetowych -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

 2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 6. posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym przynajmniej 3 lata na stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office  (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych;

  2. kreatywność, komunikatywność.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości.

Szczegółowe zadania i obowiązki:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów jednostek budżetowych;

 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków jednostek obsługiwanych według przyjętych zasad rachunkowości;

 3. prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z zakresu rachunku dochodów i wydatków budżetowych;

 4. analiza i kontrola kont rachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont;

 5. wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych;

 6. przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;

 7. realizacja płatności rachunków - przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności;

 8. sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska;

 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego;

 10. sumienne i bezstronne wykonywanie zadań;

 11. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu;

  b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych;

  c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

    

6. Wymagane dokumenty:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu u kończenia szkoły wyższej lub średniej;

 2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 3. curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;

 6. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną. Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 5 grudnia (poniedziałek) 2016 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz.14.00.


 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3022482

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Żninie.

 Żnin, dnia 24 listopada 2016 r.

 Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu 24 listopada 2016 r.

 

 

ZATWIERDZAM

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ŻNINIE

/-/ Małgorzata Kurto

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-24 15:12:45 220 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-11-24 15:12:45 228 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-11-24 15:12:45 220 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-11-24 15:12:45 218 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-24 15:12:45 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 24-11-2016 15:12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurto 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 24-11-2016 15:12:45