Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy urzędniczym

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 31/2016

OR.210.31.2016                                                        

                                                             

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego stanowiska pracy urzędniczego – inspektor ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  nabór do pracy

na wolne stanowisko pracy urzędnicze inspektor ds. obsługi informatycznej

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) inspektor ds. obsługi informatycznej -  wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

    1) jest obywatelem polskim;

    2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy   

        na tym stanowisku - wykształcenie wyższe informatyczne pierwszego

        lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

    3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

        praw publicznych;

    4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  wyżej

        stanowisku;

    5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

    6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

  1) predyspozycje osobowościowe:

      a) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność,

          dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu

          powierzonych zadań,  odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

          komunikatywność, operatywność,

b) umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz

    organizowania pracy własnej;

    2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

       a) preferowane będzie wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,

       b) bardzo dobra znajomość programów komputerowych  i systemów

           operacyjnych oraz zagadnień z zakresu zarządzania siecią komputerową,

       c) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej , o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

       d) znajomość budowy , obsługi , konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

       e) dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,

       f) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.

       g) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym niższym (w stopniu zapewniającym

          umiejętność czytania i rozumienia, w tym dokumentacji technicznej),

       h) staż pracy na stanowisku informatyka,

       i) doświadczenie w pracy samorządowej ,

 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

   1.  Zadania główne:

      Realizacja zadań z zakresu obsługi informatycznej stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zarządzania siecią komputerową.

 1. Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:
  1. administrowanie siecią informatyczną w urzędzie (LAN i WAN);
  2. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz

      nadzór nad jego prawidłowym działaniem;

 1. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – pełnienie

      funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;

 1. pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych używanych

     w urzędzie;

 1. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;
 2. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych i komputerowych baz

     danych oraz zabezpieczenie komputerów przed wirusami;

 1. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) oraz administrowanie

     nośnikami z oprogramowaniem;

 1. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
 2. wdrażanie nowego oprogramowania;
 3. konfiguracja, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie

     usterek;

 1. opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym w urzędzie;
 2. administrowanie systemami teleinformatycznymi;
 3. nadzór nad wdrażaniem podpisu elektronicznego i nad jego użytkowaniem;
 4. szkolenie użytkowników (pracowników) w zakresie obsługi systemów i programów

      komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

 

  5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

     1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

     2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 

         przebieg pracy i staż, o ile kandydat/ka już jakiś staż  posiada;

     3) kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne

         wykształcenie zawodowe, studia podyplomowe, uprawnienia, ukończone kursy,

         umiejętności, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie uprawnienia,

         umiejętności lub  kwalifikacje posiada;

     4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a)

         za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do

         czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     5) curriculum vitae (życiorys);

     6) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

     7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

    

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  29 listopada 2016 r. o godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  17 listopada 2016  r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 17 listopada 2016 r.

 

ZATWIERDZAM

                                                                                   BURMISTRZ ŻNINA

                         

 

                                                                                   Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-11-17 13:13:32 194 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-11-17 13:13:32 210 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-11-17 13:13:32 197 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-17 13:13:20 199 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-11-17 13:13:20 190 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-11-17 13:13:20 209 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-11-17 13:13:20 220 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-17 13:13:20 210 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 17-11-2016 13:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 17-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 17-11-2016 13:13:32