Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy urzędniczym

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 30/2016

OR.210.30.2016                                                        

                                                             

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego stanowiska pracy urzędniczego – podinspektor ds. polityki społecznej w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia  w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  nabór do pracy

na wolne stanowisko pracy urzędnicze podinspektor ds. polityki społecznej   w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor ds. polityki społecznej -  wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

    1) jest obywatelem polskim;

    2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy   

        na tym stanowisku - wykształcenie wyższe II stopnia

    3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

        praw publicznych;

    4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  wyżej

        stanowisku;

    5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

    6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

    7) 3 letni staż pracy;

    8) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

  1) predyspozycje osobowościowe:

      a) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność,

          dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu

          powierzonych zadań,  odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

          komunikatywność, operatywność,

b) umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz

    organizowania pracy własnej;

    2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

       a) preferowane będzie wykształcenie wyższe II stopnia;

       c) znajomość przepisów z zakresu: ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania do innych zadań;

       d) znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym; 

        e) co najmniej roczne doświadczenie w pracy samorządowej.

 

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

 

   1. Prowadzenie wszelkich spraw z zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej;

   2.  Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

   3.   Przygotowywanie projektów zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym;

   4. Przygotowywanie projektów decyzji burmistrza dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych oraz wygaszających zezwolenia;

   5.  Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

   6.   Prowadzenie obsługi administracyjnej jednostek pomocniczych gminy (Rad Osiedli) oraz innych czynności z tym związanych.

  5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

     1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

     2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających 

         przebieg pracy i staż, o ile kandydat/ka już jakiś staż  posiada;

     3) kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne

         wykształcenie zawodowe, studia podyplomowe, uprawnienia, ukończone kursy,

         umiejętności, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie uprawnienia,

         umiejętności lub  kwalifikacje posiada;

     4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a)

         za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do

         czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     5) curriculum vitae (życiorys);

     6) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

     7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

    

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 24 listopada 2016 r. (czwartek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  25 listopada 2016 r. o godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  14 listopada 2016  r.

 

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 14 listopada 2016 r.

 

ZATWIERDZAM

                                                                                   BURMISTRZ ŻNINA

                         

 

                                                                                   /-/ Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-11-14 10:52:07 204 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-11-14 10:52:07 188 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-11-14 10:52:07 197 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-14 10:51:55 204 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-11-14 10:51:55 199 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-11-14 10:51:55 198 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-11-14 10:51:55 219 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-14 10:51:55 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 14-11-2016 10:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 14-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 14-11-2016 10:52:07