Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy urzędniczym

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 28/2016

OR.210.28.2016                                                        

                                                             

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego stanowiska pracy urzędniczego – podinspektor ds. obsługi informatycznej

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  nabór do pracy

na wolne stanowisko pracy urzędnicze podinspektor ds. obsługi informatycznej

 w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

1) podinspektor ds. obsługi informatycznej -  wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku - wykształcenie wyższe informatyczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  wyżej stanowisku;

5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

1) predyspozycje osobowościowe:

a) odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,  odpowiedzialność za wykonywaną pracę, komunikatywność, operatywność,

b) umiejętność pracy i współpracy w dużym zespole pracowniczym oraz organizowania pracy własnej;

2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

a) preferowane będzie wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,

b) bardzo dobra znajomość programów komputerowych  i systemów operacyjnych oraz zagadnień z zakresu zarządzania siecią komputerową,

c) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d) znajomość budowy , obsługi , konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,

e) dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,

f) biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

g) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym niższym (w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia, w tym dokumentacji technicznej),

h) staż pracy na stanowisku informatyka,

i) doświadczenie w pracy samorządowej.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1. Zadania główne:

Realizacja zadań z zakresu obsługi informatycznej stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Żninie oraz zarządzania siecią komputerową.

2. Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. administrowanie siecią informatyczną w urzędzie (LAN i WAN);
 2. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem;
 3. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
 4. pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych używanych w urzędzie;
 5. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji;
 6. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych i komputerowych baz danych oraz zabezpieczenie komputerów przed wirusami;
 7. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem;
 8. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
 9. wdrażanie nowego oprogramowania;
 10. konfiguracja, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek;
 11. opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym w urzędzie;
 12. administrowanie systemami teleinformatycznymi;
 13. nadzór nad wdrażaniem podpisu elektronicznego i nad jego użytkowaniem;
 14. szkolenie użytkowników (pracowników) w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

 

5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż, o ile kandydat/ka już jakiś staż  posiada;

3) kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, studia podyplomowe, uprawnienia, ukończone kursy, umiejętności, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka) takie uprawnienia, umiejętności lub  kwalifikacje posiada;

4) oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo umyślne oraz oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) curriculum vitae (życiorys);

6) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

    

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88 - 400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  15 listopada 2016 r. o godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  4 listopada 2016  r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 4 listopada 2016 r.

 

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ ŻNINA

/-/ Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-11-04 12:12:04 214 razy
2 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-11-04 12:12:04 227 razy
3 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-11-04 11:59:19 217 razy
4 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-11-04 11:59:19 213 razy
5 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-11-04 11:59:19 221 razy
6 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-11-04 11:59:19 209 razy
7 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-11-04 11:59:19 213 razy
8 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-11-04 11:59:19 190 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Czechorowski 04-11-2016 11:59:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 04-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 04-11-2016 12:12:04