Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr  5/2016

COP.210.5.2016

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

ul. Śniadeckich  15

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy

 Podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych

w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych

w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Centrum Organizacji Pozarządowych

    ul. Śniadeckich 15    

    88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Podinspektor  ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych -  pełen wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 3 lat staż pracy;

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego; ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy o podatku od osób prawnych;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel), oraz znajomość programów finansowo – księgowych
  2. kreatywność, komunikatywność.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych;
 2. wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych;
 3. przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;
 4. sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska;
 5. pomoc organizacjom pozarządowym w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 6. weryfikacja prawidłowości budżetu w przedłożonych przez organizacje pozarządowe projektów grantowych;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora centrum;

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

    

6. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego;

    

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. zarządzania finansami organizacji pozarządowych

w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 31 października (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 2 listopada 2016 r. o godz.12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu    572 144 145 Zenon Flejter – Koordynator centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 19 października  2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  19 października  2016 r.

 

ZATWIERDZAM

KOORDYNATOR CENTRUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

                                                                                              /-/ Zenon Flejter

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-10-19 15:24:28 221 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-10-19 15:24:28 207 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-10-19 15:24:28 208 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-10-19 15:24:28 206 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-10-19 15:24:28 221 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 19-10-2016 15:24:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zenon Flejter 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 19-10-2016 15:24:28