Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin (Fabryczna, Żnin)

Ogłoszenie

o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00013956/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o powierzchni 3279 m2

 

Cena wywoławcza brutto wynosi 300.000,00 zł (VAT zwolniony), zaliczka na zabezpieczenie  kosztów 30.000,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 1/22 położona jest w północno-zachodniej części miasta, po południowej stronie ul. Fabrycznej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Mickiewicza, która stanowi główna drogę dojazdową do Żnina z Bydgoszczy i jest fragmentem drogi krajowej nr 5 (E261). Wzdłuż ulicy Fabrycznej znajdują się tereny uprawiane rolniczo oraz na wysokości przedmiotowej nieruchomości tereny o funkcji przemysłowo-usługowej („Spomasz” i spółka „Bakerfix”, Zakład „PEPSICo” w Żninie i Frigo Logistics).

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, o stosunku boków 1:2 i położona jest na terenie płaskim. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali widowiskowo - sportowej, usytuowanym w zachodniej części działki. Południowa ściana budynku posadowiona jest w granicy z działka nr 1/54. Bezpośredni dostęp do działki nr 1/22 z ulicy Fabrycznej zapewniony jest na zasadzie służebności gruntowej przez działkę nr 1/54 od wschodniej strony działki 1/22.

Budynek hali wybudowany został w 1986 r. Jest on jednokondygnacyjny z antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną. Budynek jest wolno stojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości. Część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku. Obydwie części tworzą funkcjonalną całość. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 1600 m2.

 

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Żnin, uchwalonego przez Radę Miejską w Żninie Uchwałą Nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie II i stanowi tereny oznaczone symbolem PU – tereny zabudowy przemysłowej, magazynowej i składowej oraz usługowej.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą  nr BY1Z/00013956/8 obciążona jest służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 576/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 576/2 pasem o szerokości czterech metrów, położonym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 576/2, przy granicy z działką nr 576/4. Służebność nie dotyczy przedmiotowej działki.

Nieruchomość wolna jest od  ciężarów i hipotek.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 13 sierpnia 2015 r.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 2 grudnia 2015 r., drugi 22 marca 2016 r. a trzeci w dniu 5 lipca 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca nieruchomości na własny koszt.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 1200, w Biurze Burmistrza Żnina przy ul. 700-Lecia 39 w Żninie, w zaklejonych kopertach z dopiskiem ”Rokowania na sprzedaż hali”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1.       imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.       datę sporządzenia zgłoszenia,

3.       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.       kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Rokowania odbędą się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-Lecia 39.

 

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania :

1.       oryginał dowodu wpłaty zaliczki,

2.       dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych,

3.       aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

4.       pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego,

5.       oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu,

6.       numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zaliczka w przypadku nie wygrania rokowań,

7.       cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomość zgodnie z obowiązującymi  przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 30.000,00 zł, należy wpłacić na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „Pałuki” nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r.

 

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który  wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie trzech dni po zamknięciu rokowań na wskazane przez uczestników rachunki bankowe.

Zaliczka nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Burmistrz Żnina zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 11-10-2016 14:36:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 11-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 11-10-2016 14:36:09