Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy 
i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 4/2016

Dyrektor
 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie
ul. Potockiego 1a
88-400 Żnin

informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

 inspektora ds. zamówień publicznych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

i na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r. poz.902)

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

inspektora ds. zamówień publicznych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

    ul. Potockiego 1a   88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

   1) inspektor ds. zamówień publicznych;

   2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności. (242225)

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska.

 

Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy

1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

2.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

   ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4. posiada wykształcenie wyższe,

5. posiada minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok na  stanowisku  związanym z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

6. zna przepisy prawa z zakresu zamówień publicznych, (a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy) i potrafi stosować je w praktyce (dokumentowanie  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym samodzielne opracowywanie kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego);

7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej   stanowisku;

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1) umiejętności i predyspozycje zawodowe :

       a) ogólna znajomość dyrektyw unijnych i procedur udzielania  zamówień  publicznych;

            b)doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przy przedsięwzięciach        dofinansowywanych ze środków unijnych;

      c) umiejętność obsługi komputera (pakiet  MS Office ,Word, Excel i inne niezbędne programy  do realizacji zadań);

2)predyspozycje osobowościowe:

 1. samodzielność;
 2. odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz  negocjowania;
 3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym;
 4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność          w formie pisemnej i ustnej;
 5. odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. zamówień publicznych:

1) przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie zadań we współpracy            z  jednostkami obsługiwanymi w zakresie udzielania zamówień;

-współpraca z jednostkami obsługiwanymi przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro;

-planowanie zamówień,  sporządzanie SIWZ, publikacja ogłoszeń, ocena ofert, komunikacja z wykonawcami, sporządzanie protokołów, umów, odpowiedzi         na odwołania, itp.

2) nadzór nad jednostkami obsługiwanymi w zakresie przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminów wewnętrznych;

3) przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

4) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) kompletowanie dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych;

6) prowadzenie rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych;

7) monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych;

8) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych i sprawozdań rocznych oraz wykonywanie wszelkich  obowiązujących zadań ustawowych w zakresie Prawa zamówień publicznych.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

2) praca na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

4) praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

    

6.   Wymagane dokumenty:

 1.  kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. list motywacyjny;
 4. szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 6. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności;
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 9. oświadczenie o zdolności wykonywania określonego zawodu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a  88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na inspektora ds. zamówień publicznych Samorządowego Centrum Usług Wspólnych               w Żninie.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 14 października (piątek) 2016 r. – do godz.14.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a   17 października 2016 r. o godz. 14.00.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 

52 30 22 482

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych ul. Potockiego 1a w Żninie.

 

Żnin, dnia  30 września 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie w dniu 30.09.2016 r.

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                         ZATWIERDZAM

                                                                   DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

                                                                            CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                        W ŻNINIE

                                                                         /-/ Małgorzata Kurto

                                                                                                                                                                                          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-09-30 13:54:25 202 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-09-30 13:54:25 193 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-09-30 13:54:25 202 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-09-30 13:54:25 198 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-09-30 13:54:25 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 30-09-2016 13:54:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurto 30-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 30-09-2016 13:54:25