Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr 3/2016

COP.210.3.2016

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie
ul. Śniadeckich 15
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy
Główny  Księgowy Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.  z 2013 r., poz.885 z późn.zm./

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Głównego Księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie  

    ul. Śniadeckich 15   88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) główny księgowy Organizacji Pozarządowych w Żninie  -  ½ pełnego wymiaru czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Wymagania niezbędne ( konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

 

5. Wymagania dodatkowe (pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub

zakładu budżetowego;

 

6. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Głównego księgowego.

  1)  prowadzenia rachunkowości jednostki;

  2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3)  dokonywania wstępnej kontroli:

     a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

     i finansowych.

7. Informacja o warunkach pracy w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem   - osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

2) praca na stanowisku Głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie w ½ pełnego wymiaru czasu pracy – 20 godzinny tygodniowy czas pracy;

3) obsługa komputera do 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

4) praca na miejscu w Centrum Organizacji Pozarządowych  w Żninie;

    

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
 3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 lecia 39   88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na głównego księgowego Centrum Organizacji Pozarządowych  w Żninie. Termin składania dokumentów - do dnia 26 września (poniedziałek) 2016 r. (poniedziałek) włącznie – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 lecia 39 w dniu  27 września 2016 r. o godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 508 -342 – 265.  Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Zenon Flejter – Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żnine.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Centrum Organizacji Pozarządowych  w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  16 września 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 16 września 2016 r.

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                          ZATWIERDZAM

                                                                      Koordynator

                                                   Centrum Organizacji Pozarządowych

                                                                                        /-/ Zenon Flejter

                                                                                                                                                                                          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-09-16 10:42:27 204 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-09-16 10:42:27 222 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-09-16 10:42:27 209 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-09-16 10:42:27 235 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-09-16 10:42:27 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 16-09-2016 10:42:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 16-09-2016 10:42:27