Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko
Nr  3/2016

 SCUW.210.3.2016

Dyrektor

 Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

ul. Potockiego 1a

88-400 Żnin

informuje o  wolnym  urzędniczym stanowisku pracy
 podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych
w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

i na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych

w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie

    ul. Potockiego 1a        

    88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) podinspektor  ds. księgowości jednostek budżetowych -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności - 331301

 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 Wymagania niezbędne:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 3 letni staż pracy;

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów obowiązujących na stanowisku pracy, w szczególności: ustawy       o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności                 za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy                 o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel) oraz znajomość programów finansowo – księgowych;
  2. kreatywność, komunikatywność.

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości.

Szczegółowe zadania i obowiązki:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów jednostek budżetowych;
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków jednostek obsługiwanych według przyjętych zasad rachunkowości;
 3. prowadzenie i uzgadnianie kont analitycznych z zakresu rachunku dochodów i wydatków budżetowych;
 4. analiza i kontrola kont rachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic, inwentaryzacja roczna kont;
 5. wstępna kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych;
 6. przygotowywanie dokumentów księgowych do zapłaty;
 7. realizacja płatności rachunków - przelewem i gotówką, zgodnie z terminem ich płatności;
 8. sporządzanie analiz, zestawień i sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez  przełożonego;
 10.  sumienne i bezstronne wykonywanie zadań;
 11. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

       5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

        a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu;

        b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych;

        c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

    

6.  Wymagane dokumenty:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu u kończenia szkoły wyższej lub średniej;
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 3. curriculum vitae (życiorys) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy      i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia itp.;
 6. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności  do wykonywania określonego zawodu;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, a w szczególności kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

       „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie    o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

7. Określenie metody naboru oraz terminu i miejsca składania dokumentów:

Metoda naboru – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez Komisję kwalifikacyjną.     Wymagane dokumenty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych                      ul. Potockiego 1a 88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w., w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora  ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie”.

Termin składania dokumentów – włącznie do dnia 22 września (czwartek) 2016 r. – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a      w dniu 23 września 2016 r. o godz.12.00.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3022482 wew. 21.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie    rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego  komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru oraz Regulamin naboru do pracy                   na stanowiska urzędnicze zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  Żninie.

 Żnin, dnia 12  września  2016 r.

 Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego                     i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a          w dniu 12 września 2016 r.

 

 

                                                           ZATWIERDZAM

                                                                   DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO

                                                                            CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

                                                                                                    W ŻNINIE

                                               /-/ Małgorzata Kurto

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-09-13 13:09:52 217 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 54KB) 2016-09-13 13:09:52 196 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 55KB) 2016-09-13 13:09:52 204 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 55KB) 2016-09-13 13:09:52 221 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-09-13 13:09:52 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 13-09-2016 13:09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurto 12-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 13-09-2016 13:09:52