Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko

 Nr 1/2016

COP.210.1.2016

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie
ul. Śniadeckich  15
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu  wolnego  urzędniczego stanowiska pracy
 Inspektora  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy

 Inspektora  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu.
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Centrum Organizacji Pozarządowych

    ul. Śniadeckich 15     

    88-400 Żnin.

 2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1)  Inspektora  ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu.
 pełen  wymiar czasu  pracy;

               2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

  3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandyd Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe ;
 3.  pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim;
 4.  doświadczenie w pracy (lub współpracy) w organizacji pozarządowej (bez względu na formę zatrudnienia lub pełnienie funkcji  w organie zarządczym organizacji), potwierdzone kwalifikacje (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) w zakresie umiejętności zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, realizacji projektów, znajomość zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych, wolontariatu, akcji społecznych itp.;
 5. udokumentowany udział w przygotowywaniu wniosków grantowych;
 6.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 9. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:
  1.  znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2.  znajomość przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach,
  3.  znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
  4.  znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
  5.  znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych, oraz organizacji  pozarządowych
  6. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy,
  7.  znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  8.  znajomości sektora pozarządowego,
  9. przygotowywania, koordynowania i rozliczania projektów,
  10. zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
  11. umiejętność pracy pod presją czasu.
  12.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych i  komputera w stopniu  dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
  13. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i rozliczaniu projektów

 

 4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. udzielanie bieżącej pomocy organizacjom,
 2. nadzór i koordynowanie procesu aktywizowania i wspierania merytoryczno-administracyjnego organizacji pozarządowych
 3. organizacja szkoleń, seminariów specjalistycznych i spotkań  informacyjnych dla członków organizacji i mieszkańców gminy
 4. pozyskiwanie informacji i możliwych  źródłach finansowania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 5. udzielanie pomocy organizacjom w przygotowywaniu wniosków grantowych
 6. monitorowanie możliwości pozyskania środków finansowych na działalność Centrum,
 7.  współpraca z Urzędem Miejskim w Żninie,
 8.  współpraca z mediami,
 9. tworzenie opracowań i analiz z zakresu funkcjonowania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez  Koordynatora COP

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem  narzędzi

     informatycznych.    

6. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dowodu osobistego;
 9. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko” inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu w   Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.  Termin składania dokumentów – do dnia 12  września (poniedziałek) włącznie do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 13 września 2016 r. o godz.12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 508 342 265   Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Zenon Flejter – Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych  w Żninie.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia 2 września 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  2 września 2016 r.

                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                                        Koordynator Organizacji Pozarządowych

                                                                                                                           /-/ Zenon Flejter

                                                                                                                                                                                          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-09-02 13:59:39 207 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-09-02 13:59:39 211 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-09-02 13:59:39 208 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-09-02 13:59:27 204 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-09-02 13:59:27 205 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-09-02 13:59:27 196 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-09-02 13:59:27 207 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-09-02 13:59:27 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 02-09-2016 13:59:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 02-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 02-09-2016 13:59:39