Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  

 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 1/2016
SCUW.210.1.2016

Dyrektor
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie
ul. Potockiego 1a
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
 głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.  z 2013 r., poz.885 z późn.zm./

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie 

    ul. Potockiego 1a   88-400 Żnin

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) główny księgowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie;

    2) symbol stanowiska: wg klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które  dodatkowe:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

 

5. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub

zakładu budżetowego.

 

6. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  1)  prowadzenia rachunkowości jednostki;

  2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3)  dokonywania wstępnej kontroli:

     a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

     b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

     i finansowych.

7. Informacja o warunkach pracy:

1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;

2) praca na stanowisku głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;

3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;

4) praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie

    

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
 3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a  88-400 Żnin lub przesyłać pocztą na adres Centrum j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na głównego księgowego Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  w Żninie.

Termin składania dokumentów - do dnia 12 września (poniedziałek) 2016 r.  włącznie – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a w dniu  13 września 2016 r. o godz. 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych  w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie, tablicy ogłoszeń  Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a  88 – 400 Żnin

 

Żnin, dnia  2 września 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 2 września 2016 r.                                                                                              

                                                                                        ZATWIERDZAM

                                                                   DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO
                                                                            CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
                                                                                        W ŻNINIE
                                                                         /-/ Małgorzata Kurto

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-09-02 13:51:59 246 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-09-02 13:51:59 248 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-09-02 13:51:59 242 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-09-02 13:51:38 248 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-09-02 13:51:38 240 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-09-02 13:51:38 257 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-09-02 13:51:38 247 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-09-02 13:51:38 246 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 02-09-2016 13:51:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 02-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 02-09-2016 13:51:59