Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie

Ogłoszenie o wolnym kierowniczym urzędniczym stanowisku pracy  
 i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 20/2016
OR.210.20.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego kierowniczego urzędniczego stanowiska pracy
 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko
dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie

 

 

1. Nazwa jednostki:

    Żłobek Gminny

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Dyrektor Żłobka Gminnego

2) liczba stanowisk pracy – 1 etat

3) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

 

3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. pięcioletni staż pracy, minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 7. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 8. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów prawa pracy,
 4. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 6. znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 7. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 8. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
 9. znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 10. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 11. umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
 12. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka Gminnego w Żninie,

2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem Gminnym realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,

3) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,

4) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

 

 

6. Informacja o warunkach pracy:

1) praca na stanowisku dyrektora żłobka w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

2) zatrudnienie  w ramach umowy o pracę, na czas nieokreślony,

3) praca na miejscu: Żłobek Gminny w Żninie w budynku Przedszkola Miejskiego
nr w 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5,

4) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     Informatycznych,

 

 

7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju Żłobka Gminnego w Żninie,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej Żłobka Gminnego w Żninie,
 5. kserokopie:
 1. dokumentów poświadczających wykształcenie,
 2. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia
  o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3. dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,

5) oświadczenia o:

 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,

 

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 

 1.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie”

Termin składania dokumentów - do dnia 12.08.2016 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu, czyli do dnia 12.08.2016 roku do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016 roku o godz. 1200.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.

 

10. Informacje dodatkowe.

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie
o terminie testu i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.

2) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

3) Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Marnocha – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żninie, tel. 52/3031301 w.126,
e-mail: [email protected]

4) Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

5) Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, życiorys i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie
z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

7) Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą
 „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8, ppkt. 5 należy podpisać własnoręcznym podpisem.


Żnin, dnia 02.08.2016 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 02.08.2016 r.

 

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-08-02 16:15:01 286 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-08-02 16:15:01 308 razy
3 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-08-02 16:15:01 270 razy
4 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-08-02 16:15:01 287 razy
5 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-08-02 16:15:01 265 razy
6 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-08-02 16:14:45 313 razy
7 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-08-02 16:14:45 301 razy
8 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-08-02 16:14:45 307 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 02-08-2016 16:14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Gatka 02-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 02-08-2016 16:15:01