Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowiska
Nr 15/2016

OR.210.15.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Żninie 

 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.  z 2013 r., poz.885 z późn.zm./

ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego   w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Główny Księgowy Urzędu Miejskiego w Żninie -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Kandydat(ka) do pracy:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

4. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
 5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 7. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

 

5. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych;
 3. pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;

 

6. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego.

 1. całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w świetle obowiązujących przepisów prawno – księgowych;
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 3. przygotowanie planów finansowych jednostki;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych ifinansowych z planem finansowym;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 

7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

8. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  kopia dowodu osobistego;
 2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
 3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Żninie Termin składania dokumentów - do dnia 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) włącznie – do godz.15.30. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu  19 lipca 2016 r. o godz. 15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  6 lipca 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 lipca 2016 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-07-06 15:22:07 242 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-07-06 15:22:07 254 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-07-06 15:22:07 247 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-07-06 15:21:56 243 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-07-06 15:21:56 242 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-07-06 15:21:56 244 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-07-06 15:21:56 236 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-07-06 15:21:56 240 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 06-07-2016 15:21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogumiła Czaj 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-07-2016 15:22:07