Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 12/2016
OR.210.12.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

 

1. Nazwa jednostki:

    Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie

2) liczba stanowisk pracy – 1 etat

3) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe II stopnia,
 2. pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim,
 3. co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy (lub współpracy) w organizacji pozarządowej (bez względu na formę zatrudnienia lub pełnienie funkcji     
  w organie zarządczym organizacji), potwierdzone kwalifikacje (dyplom, certyfikat, zaświadczenie) w zakresie umiejętności zarządzania organizacją, zasobami ludzkimi, realizacji projektów, znajomość zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych, wolontariatu, akcji społecznych itp.
 4. udokumentowany udział w przygotowywaniu wniosków grantowych,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. znajomość przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach,
 3. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 5. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
 6. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy,
 7. znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 8. znajomości sektora pozarządowego,
 9. przygotowywania, koordynowania i rozliczania projektów,
 10. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 11. umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie,
 12. zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 13. umiejętność pracy pod presją czasu. 

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) realizacja obowiązków kierownika jednostki a także doradztwo dla organizacji pozarządowych,

2) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie,

3) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Żninie,

4) reprezentowanie Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie  na zewnątrz,

5) realizacja celów statutowych Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie,   
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Żnina,

6) udzielanie bieżącej pomocy organizacjom,

7) organizacja szkoleń, seminariów specjalistycznych i spotkań informacyjnych dla członków organizacji,

8) udzielanie pomocy organizacjom w przygotowywaniu wniosków grantowych,

9) administrowanie majątkiem należącym do Centrum,

10) monitorowanie możliwości pozyskania środków finansowych na działalność Centrum,

11) współpraca z Urzędem Miejskim w Żninie,

12) współpraca z mediami,

13) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

6. Informacja o warunkach pracy:

1) praca na stanowisku Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie
w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

2) zatrudnienie  w ramach umowy o pracę, na czas nieokreślony,

3) praca na miejscu w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie,

4) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych,

7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie:
 1. dokumentów poświadczających wykształcenie,
 2. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3.  dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,
 4. dowodu osobistego,
 1. oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  skarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,

6. strategia rozwoju Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Koordynatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie”

Termin składania dokumentów – od 6 czerwca 2016 r. do 20 czerwca  2016 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu, czyli do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 15.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 12.00.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.

10. Informacje dodatkowe.

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie
o terminie testu i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.

2) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

3) Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Sikora – Kierownik Wydziału Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie, tel. 52/3031301 w. 135, 
e-mail:[email protected]

4) Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

5) Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, życiorys i inne dokumenty  
z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem,  
że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 7) Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą  
„Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata.

8)Dokumenty, o których mowa w pkt. 8, ppkt. 5 należy podpisać własnoręcznym podpisem.

 

Żnin, dnia 6 czerwca 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 czerwca 2016 r.

Burmistrz

  /-/ Robert Luchowski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-06-06 15:06:41 281 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-06-06 15:06:41 267 razy
3 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-06-06 15:06:41 291 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-06-06 15:06:29 290 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-06-06 15:06:29 282 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-06-06 15:06:29 268 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-06-06 15:06:29 269 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-06-06 15:06:29 276 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 06-06-2016 15:06:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 06-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-06-2016 15:06:41