Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy
i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 9/2016
OR.210.9.2016

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Żnin

 

1. Nazwa jednostki:

    Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych

2) liczba stanowisk pracy – 1 etat

3) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności

 

3. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe II stopnia,
 2. pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 

4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,
 3. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 5. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
 6. znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
 9. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 

 

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Samorządowego Centrum Usług Wspólnych,

2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Samorządowym Centrum Usług Wspólnych realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek oświatowych, które będą jednostkami obsługiwanymi, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,

3) organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Żnin,

4) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych Gminy Żnin w zakresie wykonywanych zadań przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych,

5) reprezentowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych na zewnątrz,

6) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

 

 

6. Informacja o warunkach pracy:

1) praca na stanowisku Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

2) zatrudnienie  w ramach umowy o pracę, na czas nieokreślony,

3) praca na miejscu w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych,

4) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     Informatycznych,

 

 

7. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie:
 1. dokumentów poświadczających wykształcenie,
 2. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy,
 3.    dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne,
 4. dowodu osobistego,
 5.    dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów

5) oświadczenia o:

 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  skarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,

8. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39, 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie”

Termin składania dokumentów - do dnia 17 maja 2016 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu, czyli do dnia 17 maja 2016 roku do godz. 1700.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2016 roku o godz. 12.00.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.

 

9. Informacje dodatkowe.

1) Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie
o terminie testu i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.

2) Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

3) Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Świtała – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie, tel. 52/3020778 w. 33, e-mail: [email protected].

4) Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

5) Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, życiorys i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”

Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Żnin, dnia 6 maja 2016 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 6 maja 2016 r.

 

 

 

z up. BURMISTRZA

/-/ Halina Rosiak
Zastępca Burmistrza

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZKU_001-2013.pdf (PDF, 20KB) 2016-05-06 12:50:35 329 razy
2 zku_011-2014.pdf (PDF, 21KB) 2016-05-06 12:50:35 296 razy
3 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2016-05-06 12:50:35 314 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2016-05-06 12:50:22 306 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2016-05-06 12:50:22 294 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2016-05-06 12:50:22 288 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2016-05-06 12:50:22 293 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2016-05-06 12:50:22 295 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 06-05-2016 12:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 06-05-2016 12:50:35