Kwiecień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_106-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Żnin na lata 2016 - 2020 2016-05-20 09:49:47
[ZB_105-2016] w sprawie powołania zespołu do realizacji i wdrożenia projektu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie" 2016-05-12 09:54:23
[ZB_103-2016] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 2016-05-19 11:57:35
[ZB_101-2016] w sprawie określenia wzoru biletu parkingowego, wzoru karty abonamentu parkingowego mieszkańca, wzoru karty abonamentu parkingowego okresowego, wzoru hologramu zabezpieczającego karty abonamentowe oraz wzoru powiadomienia o braku wniesienia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. 2016-05-05 15:06:35
[ZB_99-2016] w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 2016-04-20 15:19:16
[ZB_95-2016] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016 2016-04-18 14:00:18
[ZB_92-2016] w sprawie kwot dotacji celowych przyznanych gminie 2016-05-19 11:56:05
[ZB_86_2016] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie 2016-04-19 15:48:40
[ZB_85-2016] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-04-12 10:28:21
[ZB_84-2016] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie 2016-04-19 15:47:25
[ZB_83-2016] w sprawie powołania zespołu do realizacji i wdrożenia projektu "Modernizacja budynku Żnińskiego Domu Kultury" 2016-04-19 15:58:54
[ZB_82-2016] w sprawie powołania zespołu do realizacji i wdrożenia projektu "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie" 2016-04-19 15:53:14
[ZB_81-2016] w sprawie powołania zespołu do realizacji i wdrożenia projektu "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch ? edycja 2016" 2016-04-19 15:57:18
[ZB_80-2016] w sprawie powołania zespołu do realizacji i wdrożenia projektu "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie" 2016-04-19 15:55:18
[ZB_78-2016] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 65/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-15 07:39:50
[ZB_77-2016] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczącej przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym 2016-04-07 13:17:20
[ZB_75-2016] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-05-20 09:46:55
[ZB_74-2016] w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego 2016-05-20 09:43:42
[ZB_73-2016] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Żnin. 2016-04-06 13:29:06
[ZB_72-2016] w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Żnina nr 41/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie regulaminu i opłat wypożyczania sceny i namiotu pod organizowane imprezy na terenie gminy i poza jej granicami 2016-04-04 14:37:29
[ZB_71-2016] w sprawie powołania administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie oraz określenia obowiązków administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie 2016-04-19 15:50:49