Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na pomocnicze stanowisko pracy pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

i o poszukiwaniu pracownika do pracy na to stanowisko

(postępowanie nie jest prowadzone jako publiczny nabór w trybie ustawy o pracownikach samorządowych)

OR.210.6.2016                                                           

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego pomocniczego stanowiska pracy

pomocy administracyjnej

 w Urzędzie Miejskim w Żninie  i poszukuje pracownika na to stanowisko

 

1. Nazwa i adres jednostki:

    Urząd Miejski w Żninie

    ul. 700 – lecia 39           88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska: 

    1) pomoc administracyjna - wymiar czasu pracy – pełny etat;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1.  jest obywatelem(ką) polskim(ą), z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r.  o  pracownikach samorządowych;
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym  stanowisku;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
 7. jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

  1) predyspozycje osobowościowe:

         obowiązkowość, dobra organizacja pracy i sprawność działania, wysoka

         kultura osobista,  komunikatywność, wysoka podzielność uwagi, umiejętność

         pracy w stresie i pod presją czasu, elastyczność w podejściu do ludzi,

         operatywność;

  2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:

         umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym (pakiet  MS

         Office (Word, Excel i i inne niezbędne programy związane z pracą na tym

         stanowisku). 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

     Realizacja zadań w  zakresie obowiązków pomocy administracyjnej obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w obsłudze kancelarii urzędu, w tym wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych;
 2. przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysyłki na pocztę;
 3. obsługa urządzeń biurowych, w tym kopiarki i skanera;
 4. przyjmowanie i łączenie telefonów w obrębie urzędu;
 5. wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły;
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających specjalistyczne wykształcenie zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia i inne, o ile kandydat(ka)  takie kwalifikacje  posiada;
 3. curriculum vitae (życiorys) - z aktualnym zdjęciem;
 4. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 5. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia  11 kwietnia 2016 r. do godz. 1530 (włącznie).

Wymagane dokumenty, w tym w szczególności list motywacyjny i curriculum vitae (życiorys zawodowy), ewentualnie inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 115. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin. Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne.

 

Żnin, dnia 30 marca  2016 r.

 

 

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 31-03-2016 08:19:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 31-03-2016 08:19:36