Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_67-2016] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2016-04-05 13:36:28
[ZB_66-2016] w sprawie udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-05 13:35:29
[ZB_65-2016] w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-05 13:33:09
[ZB_64-2016] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-05 13:30:33
[ZB_59-2016] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2016-03-21 15:00:54
[ZB_56-2016] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za organizację Dożynek Gminnych w dniu 27 sierpnia 2016 r. 2016-03-25 11:11:37
[ZB_54-2016]w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin. 2016-03-16 11:37:30
[ZB_53-2016] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym" 2016-03-21 12:18:54
[ZB_51-2016] w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żnińskiego Domu Kultury i zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej Komisji. 2016-03-11 13:53:46
[ZB_50-2016] zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żnińskiego Domu Kultury 2016-03-11 13:53:01
[ZB_49-2016] w sprawie ustalenia dla dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin wzoru druku samooceny niezbędnego dla określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 2016-03-11 13:52:14
[ZB_48-2016] w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Żnin dla samorządowych instytucji kultury: Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie, Żnińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2016-03-11 13:51:22
[ZB_47-2016] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej 2016-05-19 11:50:05
[ZB_45-2016] w sprawie powołania Zespołu kontrolnego w celu zbadania legalności, prawidłowości i zasadności realizacji na terenie Gminy Żnin inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych. 2016-03-02 13:50:40
[ZB_44-2016] w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych (uzupełniających) Rady Sołeckiej Sołectwa Podgórzyn 2016-03-03 12:02:43