Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  
i o naborze do pracy na to stanowiska
Nr 22/2015

OR.210.2.2015

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
 Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700 – lecia 39
    88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne;
 3. posiada minimum 3 lata stażu pracy w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewnych zagadnień;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku;
 2. posiada prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

- umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, rolnictwa i zieleni na terenie gminy;
 2. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i klęskami żywiołowymi w rolnictwie;
 3. wydawanie decyzji środowiskowych;
 4. wydawanie decyzji dot. wycinki drzew i krzewów;
 5. współpraca z pracownikiem wydziału w zakresie obsługi administracyjnej sołectw i funduszu sołeckiego;
 6. prowadzenie spraw związanych z melioracją oraz współpraca w tym zakresie z Gminną spółką wodną;
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą producentów rolnych i współpracy z instytucjami w zakresie spraw dotyczących rolnictwa, organizacją imprez o charakterze rolniczym i rozwojem obszarów wiejskich.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu    6 listopada 2015 r.   o godz. 1230.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  23 października 2015 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  23 października 2015 r.

 

 

BURMISTRZ
/-/ Robert Luchowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 23-10-2015 12:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 23-10-2015 12:18:34