Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy  
i o naborze do pracy na to stanowiska
Nr 22/2015

OR.210.2.2015

BURMISTRZ ŻNINA
ul. 700 – lecia 39
88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy
 Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Miejskim w Żninie 

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
ogłaszam  otwarty i konkurencyjny nabór do pracy
na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Miejskim  w Żninie

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:
    Urząd Miejski w Żninie
    ul. 700 – lecia 39
    88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego: 

    1) Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa -  pełny wymiar czasu pracy;

    2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);
 2. posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewne;
 3. posiada minimum 3 lata stażu pracy w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa lub pokrewnych zagadnień;
 4. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o lasach, ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz ich wykorzystania do wykonywania zadań;
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo

        ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej          stanowisku;
 2. posiada prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:
  1. samodzielność,
  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;
 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

- umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku).

 

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu leśnictwa, rolnictwa i zieleni na terenie gminy;
 2. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i klęskami żywiołowymi w rolnictwie;
 3. wydawanie decyzji środowiskowych;
 4. wydawanie decyzji dot. wycinki drzew i krzewów;
 5. współpraca z pracownikiem wydziału w zakresie obsługi administracyjnej sołectw i funduszu sołeckiego;
 6. prowadzenie spraw związanych z melioracją oraz współpraca w tym zakresie z Gminną spółką wodną;
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą producentów rolnych i współpracy z instytucjami w zakresie spraw dotyczących rolnictwa, organizacją imprez o charakterze rolniczym i rozwojem obszarów wiejskich.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

 b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

 c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

     informatycznych.

 

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

    

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1.  odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym    wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego     lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;
 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z  pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

    

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39   88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu    6 listopada 2015 r.   o godz. 1230.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

                 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest  Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

 

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

 

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

Żnin, dnia  23 października 2015 r.

 

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu  23 października 2015 r.

 

 

BURMISTRZ
/-/ Robert Luchowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zku_011-2014.doc (DOC, 80KB) 2015-10-23 12:18:34 290 razy
2 zku_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2015-10-23 12:18:34 283 razy
3 ogłoszenie o naborze na inspektora ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.pdf (PDF, 37KB) 2015-10-23 12:18:34 325 razy
4 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 62KB) 2015-10-23 12:16:39 315 razy
5 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 51KB) 2015-10-23 12:16:39 294 razy
6 oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 52KB) 2015-10-23 12:16:39 282 razy
7 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_wykonywania_okreslonego_zawodu.doc (DOC, 52KB) 2015-10-23 12:16:39 293 razy
8 oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_dnych_osobowych.doc (DOC, 51KB) 2015-10-23 12:16:39 285 razy
9 zku_001-2013.doc (DOC, 24KB) 2015-10-23 12:16:39 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Lewandowski 23-10-2015 12:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 23-10-2015 12:18:34