Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na dwa stanowiska podinspektora ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnych urzędniczych stanowiskach pracy

i o naborze do pracy na te stanowiska

Nr 19/2015

OSS.210.19.2015

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu dwóch wolnych urzędniczych stanowisk pracy

Podinspektorów ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na dwa wolne urzędnicze stanowiska pracy

Podinspektorów ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Podinspektor ds. turystyki i promocji Gminy - 2 etaty; pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

 2. posiada wykształcenie wyższe o kierunkach: turystyka, promocja i pokrewne;

 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru turystyki (ustawa o usługach turystycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

 4. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

 5. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;

 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 8. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,

  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku);

  2. pożądane doświadczenie w branży turystycznej i w promocji jednostek samorządu terytorialnego,

  3. posiada znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1.  koordynacja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki w gminie;

 2. przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i turystycznym;

 3. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie promocji Gminy w kraju i za granicą, w tym przygotowywanie kompleksowej oferty turystycznej;

 4. realizacja kalendarza imprez gminnych oraz współorganizacja i udzielanie pomocy przy organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy;

 5. współpraca z Punktami Informacji Turystycznej;

 6. współpraca w zakresie turystyki i rekreacji z: organizacjami i instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, biblioteką publiczną, muzeum, sołtysami, klubami turystycznymi itp., mieszkańcami podejmującymi inicjatywy w zakresie turystyki i rekreacji na terenie Gminy;

 7. prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelowe;

 8. przygotowywanie informacji do Biuletynu gminnego w zakresie swojej działalności;

 9. nadzór oraz koordynacja przekazu informacji o wydarzeniach z zakresu turystyki odbywających się na terenie Gminy;

 10. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki w Gminie;

 11. wykonywanie zadań w zakresie promocji gminy, w tym w szczególności:

a) prowadzenie zadań w zakresie promocji,

b) opracowanie strategii promocji,

c) przygotowywanie publikacji tematycznych własnych,

d) propozycje w zakresie opracowywanych materiałów promocyjnych,

e) organizowanie wystaw, konferencji i konkursów w gminie,

f) zgłaszanie gminy do organizowanych konkursów,

g) udział w targach promocyjnych; 

 1. współpraca z redakcjami mediów (prasa, radio, telewizja), propagowanie działań urzędu i samorządu, osiągnięć gminy i jednostek samorządowych oraz informowanie o organizowanych imprezach;

 2. przygotowywanie materiałów promocyjnych, współpraca z agencjami, firmami i jednostkami reklamowymi oraz twórcami w tym zakresie;

 3. wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia ośrodków lokalnej informacji;

 4. stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej Gminy Żnin;

 5. realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowiska urzędnicze z dostępem do internetu,

b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), jeżeli kandydat/ka staż pracy posiada;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. opracowanie w formie pisemnej wizji rozwoju turystyki w Gminie i wizji promocji Gminy;

 9. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat/ka zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na dwa stanowiska Podinspektorów ds. turystyki i promocji Gminy w Wydziale Turystyki i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 3 września 2015 r. o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się. Na 2. etapie rekrutacji przewiduje się sprawdzenie stopnia znajomości j. obcego/j. obcych, a także analizę i ocenę przygotowanego pisemnego opracowania wizji rozwoju turystyki w Gminie i wizji promocji Gminy. Powyższe należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wynik_Naboru Nr 19-2015.pdf (PDF, 32KB) 2015-10-01 10:48:48 331 razy
2 19_08_2015_14_19_32_Ogłoszenie_OSS.210.19.2015.pdf (PDF, 39KB) 2015-08-19 14:19:32 358 razy
3 ZKU_001-2013.doc (DOC, 24KB) 2015-08-17 14:29:38 314 razy
4 ZKU_011-2014.doc (DOC, 80KB) 2015-08-17 14:29:38 329 razy
5 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2015-08-17 14:29:38 344 razy
6 Ogłoszenie_OSS.210.19.2015.pdf (PDF, 1.MB) 2015-08-17 14:29:20 26 razy
7 Kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 62KB) 2015-08-17 14:29:20 339 razy
8 Oświadczenie o niekaralności.doc (DOC, 51KB) 2015-08-17 14:29:20 316 razy
9 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc (DOC, 52KB) 2015-08-17 14:29:20 332 razy
10 Oświadczenie o zdolności do wykonywania okreslonego zawodu.doc (DOC, 52KB) 2015-08-17 14:29:20 329 razy
11 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych.doc (DOC, 51KB) 2015-08-17 14:29:20 358 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 17-08-2015 14:29:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 19-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 01-10-2015 10:48:48