Rok 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2014 rok. 2015-07-02 14:02:05
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2015-07-02 14:03:07
Uchwała Nr VIII/62/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2014 rok. 2015-07-02 14:12:19
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Żniński Dom Kultury za 2014 rok. 2015-07-02 14:13:51
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2014 rok. 2015-07-02 14:15:26
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok. 2015-07-02 14:18:30
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 2015-07-02 14:19:51
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Żnina dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. 2015-07-02 14:21:27
Uchwała Nr VIII/68/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Żnin. 2015-07-02 14:24:40
Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo. 2015-07-02 14:28:16
Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Żnin Góra? dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego. 2015-07-02 14:29:32
Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin etap I sołectwo Wójcin. 2015-07-02 14:32:16
Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość lokalowa. 2015-07-02 14:33:15
Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości lokalowej. 2015-07-02 14:34:17
Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości. 2015-07-02 14:35:48
Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości położonych w Żninie. 2015-07-02 14:36:56
Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin, położonych w Brzyskorzystwi. 2015-07-02 14:38:27
Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Wilczkowie. 2015-07-02 14:39:32
Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Jasnej. 2015-07-02 14:40:28
Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Dochanowie. 2015-07-02 14:41:35
Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-09 09:00:03
Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Żnin do Lokalnej Grupy Działania. 2015-07-02 14:43:47
Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu ?Zasłużony dla Gminy Żnin?. 2015-07-02 14:44:34
Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia członków do Rady Pożytku Publicznego Gminy Żnin. 2015-07-02 14:45:56
Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych. 2015-07-02 14:46:46
Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego w sprawie wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin z lat 2012 - 2015. 2015-07-02 14:47:34