Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie - II nabór

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowisko

Nr 18/2015

OSS.210.18.2015

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Żninie

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą)

 2. posiada wykształcenie wyższe;

 3. posiada minimum 3 lata stażu pracy, w tym minimum rok pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych;

 4. posiada znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu poparte doświadczeniem kandydata;

 5. posiada znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych;

 6. ukończył/ła kursy/szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej;

 7. posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;

 8. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

 10. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 11. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,

  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

  2. umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,

  3. ukończone formy doskonalenia zawodowego, w szczególności studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

  4. dotychczasowa praca w administracji samorządowej lub rządowej,

  5. doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych – dodatkowy atut to udokumentowanie osiągnięć kandydata w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację konkretnych projektów z funduszy Unii Europejskiej,

  6. preferowane jest wykształcenie o kierunkach ekonomicznych, zarządzania, prawniczych lub administracyjnych.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy;

 2. opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;

 3. prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów;

 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych;

 6. przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów).

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 8 lipca 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 10 lipca 2015 r. o godz. 1300.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Luchowski

Sprawę prowadzi:

Wacław Żychliński – Główny specjalista

tel. 52 3031301 w. 156

e-mail: [email protected]

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja_o Wyniku Nr 18-2015.pdf (PDF, 25KB) 2015-10-08 09:07:28 321 razy
2 informacja nr 2 o wyniku naboru na inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.pdf (PDF, 26KB) 2015-10-08 09:07:28 335 razy
3 ZKU_001-2013.doc (DOC, 24KB) 2015-06-24 15:33:35 381 razy
4 ZKU_011-2014.doc (DOC, 80KB) 2015-06-24 15:33:35 362 razy
5 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2015-06-24 15:33:35 358 razy
6 Ogłoszenie_OSS.210.18.2015.pdf (PDF, 1.MB) 2015-06-24 15:33:08 410 razy
7 Kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 62KB) 2015-06-24 15:33:08 362 razy
8 Oświadczenie o niekaralności.doc (DOC, 51KB) 2015-06-24 15:33:08 375 razy
9 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc (DOC, 52KB) 2015-06-24 15:33:08 360 razy
10 Oświadczenie o zdolności do wykonywania okreslonego zawodu.doc (DOC, 52KB) 2015-06-24 15:33:08 374 razy
11 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych.doc (DOC, 51KB) 2015-06-24 15:33:08 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 24-06-2015 15:33:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 24-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Lewandowski 08-10-2015 09:07:28