Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie

Ogłoszenie o wolnym urzędniczym stanowisku pracy

i o naborze do pracy na to stanowiska

Nr 17/2015

OSS.210.17.2015

BURMISTRZ ŻNINA

ul. 700 – lecia 39

88-400 Żnin

ogłasza o istnieniu wolnego urzędniczego stanowiska pracy

Podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

Na podstawie art. 11 - 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór do pracy

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

Podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

w Urzędzie Miejskim w Żninie

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Żninie

ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Podinspektor ds. kultury - pełny wymiar czasu pracy;

2) symbol stanowiska: wg. klasyfikacji zawodów i specjalności.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe:

Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Kandydat(ka) do pracy:

 1. jest obywatelem(ką) polskim(ą);

 2. posiada wykształcenie wyższe II stopnia o kierunku: ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo, etnografia, historia lub pokrewne wykształcenie humanistyczne o ukierunkowaniu historycznym;

 3. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru działalności kulturalnej (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), ochrony zabytków (ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

 4. posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 7. nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

 1. predyspozycje osobowościowe:

  1. samodzielność,

  2. odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

  3. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

  4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

  5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

  6. inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie;

 2. umiejętności i predyspozycje zawodowe:

  1. umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

  2. preferowana praca w instytucji kultury lub jednostce samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku,

  3. preferowane doświadczenie w kierowaniu instytucją kultury.

  4. preferowany 3 letni staż pracy.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Szczegółowe zadania i obowiązki na stanowisku:

 1.  prowadzenie spraw związanych z koordynacją i nadzorem nad jednostkami kultuy;

 2. inicjowanie działań jednostek organizacyjnych w zakresie upowszechniania kultury;

 3. prowadzenie rejestru instytucji kultury;

 4. koordynowanie opracowywania projektów statutów podległych instytucji kultury;

 5. opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Żnina;

 6. współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym;

 7. opracowywanie danych statystycznych, ocen i analiz oraz informacji z zakresu kultury;

 8. przyjmowanie zgłoszeń o imprezach artystycznych lub sportowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej na terenie Gminy;

 9. inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych i rzeczowych na zadania w zakresie kultury;

 10. prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;

 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń w kształtowaniu działalności kulturalnej;

 12. organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi, współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,

b) praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych,

c) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi

informatycznych.

6. Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 1. odpis lub uwierzytelniona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

 2. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) jeśli kandydat/ka staż pracy już posiada;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);

 4. oświadczenie kandydata(tki), że nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu;

 5. curriculum vitae (życiorys) ze szczególnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 6. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko;

 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 8. kserokopia dokumentu (poświadczona przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 88-400 Żnin w Biurze Burmistrza pokój nr 26 (I piętro) lub przesyłać pocztą na adres urzędu j.w., w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. kultury w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie”. Termin składania dokumentów - do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 1530 (włącznie). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700 – lecia 39 w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”. Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 52 3031301 wew. 156. Osobą wyznaczoną w urzędzie do kontaktu w tej sprawie jest Wacław Żychliński – Główny specjalista ds. kadr i administracji.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru o terminie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.

Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego oraz Regulamin naboru do pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żninie zamieszczone są w załącznikach (pliki elektroniczne) do ogłoszenia.

Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. 700-lecia 39 w Żninie.

Żnin, dnia 2 czerwca 2015 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniu 2 czerwca 2015 r.


Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

Sprawę prowadzi:

Wacław Żychliński – Główny specjalista

tel. 52 3031301 w. 156

e-mail: [email protected]

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wynik_Naboru Nr 17-2015.pdf (PDF, 28KB) 2015-09-25 08:56:45 312 razy
2 Ogłoszenie_OSS.210.17.2015.pdf (PDF, 1.MB) 2015-06-03 08:37:22 395 razy
3 ZKU_001-2013.doc (DOC, 24KB) 2015-06-02 15:20:23 386 razy
4 ZKU_011-2014.doc (DOC, 80KB) 2015-06-02 15:20:23 372 razy
5 ZKU_001-2015.pdf (PDF, 45KB) 2015-06-02 15:20:23 429 razy
6 OSS.210.17.2015.pdf (PDF, 17KB) 2015-06-02 15:19:51 32 razy
7 Kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 62KB) 2015-06-02 15:19:51 396 razy
8 Oświadczenie o niekaralności.doc (DOC, 51KB) 2015-06-02 15:19:51 403 razy
9 Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.doc (DOC, 52KB) 2015-06-02 15:19:51 390 razy
10 Oświadczenie o zdolności do wykonywania okreslonego zawodu.doc (DOC, 52KB) 2015-06-02 15:19:51 376 razy
11 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie dnych osobowych.doc (DOC, 51KB) 2015-06-02 15:19:51 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 02-06-2015 15:19:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 02-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Czechorowski 25-09-2015 08:56:45