Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_170-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE Nr 170 /2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1), art. 11, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.2) oraz Uchwały Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawieRocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

1. edukacji;

2. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4. ochrony i promocji zdrowia;

5. kultury;

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

7. krajoznawstwa i turystyki;

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10. ratownictwa i ochrony ludności;

11. promocji i organizacji wolontariatu;

12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem (dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną).

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25), w terminie od 29 listopada 2013 r. do 23 grudnia 2013 r. (23 grudnia 2013 r. ostatni dzień składania ofertdo godz. 15.30). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia Burmistrza.

§ 4. Warunki konkursu określają załączniki do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie www.umznin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawieRocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciemówi o możliwości wsparcia, także finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Żnin działają liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w związku z powyższym powołanie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 654.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

 

Złączniki do pobrania poniżej

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_170-2013.docx (DOCX, 14KB) 2013-11-29 08:16:17 542 razy
2 ZB_170-2013.pdf (PDF, 1.MB) 2013-11-29 08:16:17 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-11-2013 08:16:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-11-2013 08:16:17