Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_169-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014

ZARZĄDZENIE Nr 169/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 późn. zm.2) oraz Uchwały Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawieRocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja przeznaczona jest na wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Oferty można składać w trybie ciągłym od ogłoszenia konkursu od 29 listopada 2013 r. do 30 września 2014 r., lub wyczerpania alokacji środków na ten cel. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia Burmistrza.

§ 4. Warunki konkursu określają załączniki do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie www.umznin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawieRocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mówi o możliwości wsparcia, także finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Żnin działają liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które ubiegają się o środki zewnętrzne a trudnością okazuje się zagwarantowanie wkładu własnego. Wychodząc naprzeciw ww. problemom powołanie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014 uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz.654.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

 

Załączniki do pobrania poniżej

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_169-2013.doc (DOC, 32KB) 2013-11-29 08:10:29 2443 razy
2 ZB_169-2013.pdf (PDF, 10KB) 2013-11-29 08:10:29 2427 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-11-2013 08:10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-11-2013 08:12:59