UCHWAŁA Nr II/4/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina

 

UCHWAŁA Nr II/4/2010

RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE

z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) w związku z § 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 oraz Nr 220, poz. 1721)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne za pracę dla Burmistrza Żnina Pana Leszka Jakubowskiego w wysokości 10 500,00 zł słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100, z podziałem na następujące składniki wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: - 5 700,00 zł;

słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100;

2) dodatek funkcyjny w kwocie: - 2 100,00 zł;

słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100;

3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i

dodatku funkcyjnego w kwocie: - 1 560,00 zł;

słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100;

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie: - 1 140,00 zł;

słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/270/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Halina Rosiak

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia dla burmistrza. Podobnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wynagrodzenie wójta (burmistrza) ustala rada gminy, w drodze uchwały. Poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę burmistrza określa art. 36 ust. 1 - 4 tej ustawy. W związku z rozpoczęciem nowego stosunku pracy z wyboru należy ustalić Burmistrzowi Żnina wynagrodzenie za pracę. Szczegółowe składniki wynagrodzenia za pracę dla burmistrza ustalone zostały w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Halina Rosiak

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

Załączniki do pobrania

1 URM_II-4-2010.pdf (PDF, 59KB) 2011-03-04 08:00:47 568 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 04-03-2011 08:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-07-2011 12:00:01