Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_006-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm. 2) i Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom. poz. 759)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

d) zakupu sprzętu sportowego.

Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny.

Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Żnin na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową.

§ 3. Oferty należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie od 15 stycznia 2013 r. do dnia 6 lutego 2013 r. do godz. 15.30 (ostatni dzień składania ofert) .

§ 4. Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej www.um.znin.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, mówią o możliwości wsparcia, także finansowego sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Żnin funkcjonują liczne podmioty, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową. W związku z powyższym powołanie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 14 stycznia 2013 r.

Burmistrz Żnina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.3), art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.4) i Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom. Poz.759)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

d) zakupu sprzętu sportowego.

Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny.

 

I. Podmioty uprawnione:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową.

 

II. Rodzaj zadania:

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

d) zakupu sprzętu sportowego.

Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Żnin na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku określona w budżecie Gminy Żnin na 2013 rok wynosi 200.000

 

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj poz. 759).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w 2013 roku.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy), z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcą konkursu umowie.

 

V. Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 r. wynosi 200.000

Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Żnin na 2013 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że w roku 2011 udzielono dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w kwocie 80.000,00 zł, w 2012 roku na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udzielono dotacji w kwocie 150.000,00 .

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) (Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin) w terminie od 15 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r. do godz. 15.30 (ostatni dzień składania ofert) w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Żnin".

Burmistrz Żnina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Oferta Wnioskodawcy powinna zawierać w szczególności:

1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia :

a) nazwę i siedzibę oferenta,

b) dokładny adres oferenta wraz z numerem telefonu, faksu, i adresem e-mail,

c) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy,

d) numer NIP i REGON,

e) nazwę banku i numer rachunku bankowego,

2) rodzaj zadania oraz jego cel,

3) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,

4) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wykazanie innych źródeł finansowania przedsięwzięcia,

5) oświadczenie, wszystkie podane w ofercie informacje zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

6) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

Ponadto do oferty, o której mowa w ust. 2 dołączyć należy :

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację przedsięwzięcia,

d) uwierzytelnione kserokopie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu ,

e) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

 

W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć oryginalne lub potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje lub potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym albo świadczące o osiągnięciach i doświadczeniu wnioskodawcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisemKonkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Żnin".

Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

Burmistrz Żnina może uzależnić rozstrzygnięcie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Żnina wyznacza termin nie dłuższy niż 7 dni i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w zakreślonym terminie podlega odrzuceniu.

 

Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Żnina w drodze zarządzenia.

Komisja winna składać się z co najmniej 3 osób w tym z Przewodniczącego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu.

Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności :

a) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,

b) przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi Żnina.

Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu naboru wniosków.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia.

Prace komisji konkursowej prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

Do dalszego etapu konkursu - oceny merytorycznej - dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a) rodzaj i cel zadania,

b) sposób realizacji zadania,

c) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,

e) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

f) zasoby kadrowe,

g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

h) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.

Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne kryteria wymienione w ust. 1.

Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert,

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

c) liczbę zgłoszonych ofert,

d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających warunków formalnych,

e) wykaz ofert wybranych przez komisję z podaniem uzyskanych ocen,

f) propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych przewidzianych do rozdysponowania w konkursie,

g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,

h) podpisy członków komisji konkursowej.

Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.

Komisja konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi Żnina.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.

Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia komisji.

Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.znin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

Beneficjenci przyjmując zlecenie realizacji zadania w powyższym trybie zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków w formie dotacji.

Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a klubem sportowym, którego oferta została wybrana. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta na warunkach określonych w umowie.

Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa winna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) opis zadania podlegającego dotacji i cel na jaki dotacja została przyznana,

c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizacje zadania,

d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

e) termin wykorzystania dotacji

f) tryb kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

g) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

h) sposób i termin rozliczenia dotacji,

i) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

j) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,

k) podpisy stron.

Integralnym elementem umowy jest załączona do niej oferta realizacji przedsięwzięcia oraz ewentualna korekta kosztorysu realizacji zadania.

Działania klubu sportowego zrealizowane przed datą zawarcia umowy nie podlegają dotowaniu.

 

IX. Kontrola realizacji zadania i rozliczenie dotacji

W trakcie realizacji zadania gmina może dokonać kontroli realizacji zadania. Kontrola jest obligatoryjna po każdym zrealizowaniu transzy oraz po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Kontroli dokonują pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza.

O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Żnina zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub wzywa się klub do dostarczenia dokumentów do wglądu w Urzędzie.

Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, wglądu do dokumentacji księgowej.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie finansowe i merytoryczne z jego wykonania w terminie określonym w umowie.

Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:

a) informacje o przebiegu realizacji zadania,

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,

c) inne istotne informacje o realizacji zadania,

d) zestawienia faktur, rachunków i innych dowodów księgowych potwierdzających pokrycie wszystkich kosztów zadania oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów księgowych.

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

W rozliczeniu dotacji uwzględnione będą faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe wystawione na klub sportowy, któremu przyznano dotację i zapłacone w terminie realizacji zadania.

 

X. Postanowienia końcowe:

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Żnina a klubem sportowym.

Dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymane na realizację umowy.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Emilia ŚcibakWydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie, pokój nr 44., tel (52) 30 31 301 wew. 105. Informacje o konkursie na stronie: www.bip.umznin.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie oraz na stronie internetowej www.um.znin.pl.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 6/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 


 

.........................................................

(pieczęć wnioskodawcy)

WNIOSEK (Oferta)

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
pod nazwą (jak w poz. II.1):

 

........................................................................................................................................

 

realizowanego w okresie od .................... do .....................

 

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

1) pełna nazwa ...................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................

6) dokładny adres siedziby: miejscowość ...................................... ul. .............................................

gmina ................................................................... powiat ..............................................................

województwo ..................................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku, na który przekazana ma być dotacja .......................................

.........................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy dotacji

............................................................................................................................................................

10) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

............................................................................................................................................................

11) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

12) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu

 

 

2. Miejsce wykonywania projektu (*adekwatnie do jego opisu i harmonogramu)

 

 

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu /spójny z kosztorysem/

 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz
z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu.........................zł, (słownie złotych: .................................................)

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usług służących realizacji projektu

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych, wnioskodawcy i innych źródeł (w zł)*

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (*uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym projektem)

...................................................................................................................................................................

 

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

Źródło finansowania

 

 

%

 

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*

 

/z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu .............................................. zł/

 

 

 

 

Ogółem

 

100%

 

 

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych lub innych*

 

 

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)

 

 

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu

 

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcyprzewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o zadańkwalifikacjach wolontariuszy/.

 

 

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu finansowanych ze środków publicznych.

 

 

4. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu
z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji projektu/.

 

 

 

Oświadczam(-my), że:

1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy,

2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów projektu,

3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ..............................,

4) wszystkie podane we wniosku informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

 

………………………………………….

(pieczęć wnioskodawcy)

 

 

............................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)

 

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu.

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego.

3. Informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację przedsięwzięcia,

4. Uwierzytelnione kserokopie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu.

5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

6...................................

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

_______________

* Niepotrzebne skreślić.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 6/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji projektu

 

 

..........................................................................................................................

(nazwa zadania)

 

w okresie od .......... do ............ określonego w umowie nr ..............,

 

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

 

................................................................. a ...................................................................

(nazwa organu zlecającego) (nazwa wnioskodawcy)
 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji projektu

Całość projektu

(zgodnie z umową)

 

 

 

Bieżący okres sprawozdawczyza okres realizacji projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt całkowity

(w zł)

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych

dotowanego
i
innych źródeł (w zł)*

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych dotowanego
i
innych źródeł (w zł)*

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

 

Całość projektu

(zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczyza okres realizacji projektu

 

%

%

Koszty pokryte z dotacji

 

 

 

 

 

Koszty pokryte z finansowych środków własnych dotowanego, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

3. Zestawienie faktur (rachunków)Lp.

 

 

 

 


Numer dokumentu

księgowego

Numer

pozycji

kosztorysu

Data

Nazwa

wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

Część III. Dodatkowe informacje

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

Załączniki:

1. ............................................................

2.

............................................................

 

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

 

 

Oświadczam (-my), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy;

2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t.)

4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

 

 

 

 

(pieczęć wnioskodawcy)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

 

Poświadczenie złożenia sprawozdania:
 

 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 567.

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Dz. U. Z 2011 r. Nr 171,poz.1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 490.

3Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 567.

4Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Dz. U. Z 2011 r. Nr 171,poz.1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 490.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 08_02_2013_08_52_14_ZB_6-2013.pdf (PDF, 5.30Mb) 2013-02-08 08:52:12 494 razy
2 Sprawozdanie_sport_2013.doc (DOC, 45.50Kb) 2013-01-14 12:32:16 541 razy
3 Wniosek_sport_2013.doc (DOC, 45.50Kb) 2013-01-14 12:32:16 547 razy
4 ZB_6-2013.doc (DOC, 171.00Kb) 2013-01-14 11:59:48 177 razy
5 ZB_6-2013.pdf (PDF, 622.03Kb) 2013-01-14 11:59:48 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 14-01-2013 11:59:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 14-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-02-2013 09:34:41