Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_002-2013] w sprawie ustalenia wzoru ankiet konsultacyjnych w konsultacjach z mieszkańcami Żnina dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także ustalenia wzorcowego projektu statutu osiedla w mieście Żninie

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru ankiet konsultacyjnych w konsultacjach z mieszkańcami Żnina dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także ustalenia wzorcowego projektu statutu osiedla w mieście Żninie

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 112, poz. 1934) oraz § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXIII/280/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Zespołu Konsultacyjnego ustala się wzór ankiety konsultacyjnej w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Na wniosek Zespołu Konsultacyjnego ustala się wzór ankiety konsultacyjnej w konsultacjach społecznych dotyczących nadania statutów osiedlom i treści tych statutów jako jednostkom pomocniczym Gminy Żnin na terenie miasta Żnina, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się termin składania wypełnionych przez mieszkańców Żnina ankiet konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Żninie do dnia 28 stycznia 2013 r.

4. Ustala się wzorcowy projekt statutu osiedla w mieście Żninie przeznaczony do konsultacji społecznych, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Żnina z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami

konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą przygotowanych ankiet konsultacyjnych.

Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin.

Dla sprawnego przeprowadzenia konsultacji niezbędne jest jeszcze określenie wzorów ankiet konsultacyjnych przygotowanych przez powołany do tego celu Zespół konsultacyjny, co czyni się właśnie w niniejszym zarządzeniu.

Załącznik przedstawia także wzorcowy projekt statutu osiedla w mieście Żninie przeznaczony do konsultacji społecznych w celu umożliwienia mieszkańcom miasta Żnina możliwości wypowiedzenia się co do treści tego projektu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 2/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

Wzór

ankiety konsultacyjnej dotyczącej utworzenia osiedli

 

Ankieta konsultacyjna

 

Ankietę niniejszą może wypełnić i złożyć pełnoletni obywatel polski posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Żninie - członek wspólnoty samorządowej Gminy Żnin i stale zamieszkujący na terenie miasta Żnina

* - zakreśl kółkiem lub podkreśl właściwą odpowiedź

** - można nie wypełniać odpowiednio do dokonanych zakreśleń lub podkreśleń oraz wyborów, a

także z innych przyczyn

 

1. Czy Twoim zdaniem celowym i zasadnym jest tworzenie obecnie jakichkolwiek jednostek pomocniczych na terenie miasta Żnina ?. *

TAK NIE

( odpowiedź na NIE zwalnia z konieczności odpowiadania na kolejne punkty ankiety)

 

2. Czy miasto Żnin powinno być podzielone na osiedla jako jednostki pomocnicze Gminy Żnin ?.*

TAK NIE

( odpowiedź na NIE zwalnia z konieczności odpowiadania na kolejne punkty ankiety)

 

3. Jeżeli jesteś za utworzeniem osiedli jako jednostek pomocniczych w Żninie to czy należy utworzyć takie jednostki tylko tam, gdzie wnioskowali o to mieszkańcy tych części i ulic miasta, czy też należy utworzyć jednostki pomocnicze na terenie całego miasta, które objęłyby swym zasięgiem całe terytorium miasta Żnina ?. *

1) Tylko tam, gdzie wnioskowali o to mieszkańcy;

2) Na terenie całego miasta Żnina.

 

4. W przypadku podziału miasta na osiedla podaj liczbę ewentualnych osiedli miasta Żnina.**

- …........... osiedla/i

 

5. W przypadku podziału miasta na osiedla podaj przybliżone granice takich ewentualnych osiedli na terenie miasta Żnina lub określ ich położenie na terenie miasta (można wskazać numery jednomandatowych okręgów wyborczych w Żninie)**

Osiedle Nr 1 . ………...........................................................................................

Osiedle Nr 2 ……………………………………………………………………………..

Osiedle Nr 3 ……………………………………………………………………………..

Osiedle Nr ……………………………………………………………………………..

 

6. Czy uważasz, że właściwym jest przekazanie jednostkom pomocniczym na terenie miasta Żnina mienia komunalnego z zakresu wybranej infrastruktury miejskiej do zarządzania i korzystania z tego mienia oraz rozporządzania dochodami z tego źródła dla lepszej dbałości o stan takiej infrastruktury oraz większej aktywności mieszkańców do pracy na rzecz swojego osiedla w którym mieszkają ?.**

TAK NIE

 

7. Jeżeli pozytywnie odpowiedziałe(a)ś na pkt 6 wskaż w jakich obszarach winno nastąpić przekazanie powyższego mienia komunalnego:

  1. ………………………………………………………………………………...

  2. …………………………………………………………………………………

  3. …………………………………………………………………………………

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za wypełnienie ankiety:

Zespół konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Wypełnione ankiety konsultacyjne składać można w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700lecia 39 (stanowisko obsługi klienta - parter, kancelaria p. nr 4, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – p. nr 11, Biuro Burmistrza - p nr 12) - w terminie najpóźniej do dnia 28 stycznia 2013 r. lub przesyłać pocztą na adres urzędu albo faksem na nr 52 3031103 w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. lub przesłać drogą internetową w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. na adres gmina@um.znin.pl albo w innej formie szczególnej poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na stronie: www.bip.umznin.pl

 

Wypełniający ankietę:

(prosimy o postawienie krzyżyka w kratce z prawej strony)

M E T R Y C Z K A

Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji. Będą one wykorzystane, w szczególności w celach statystycznych z zachowaniem zasady anonimowości

 

Płeć

a

Kobieta

 

b

Mężczyzna

 

 

Wiek

a

18 – 24 lata

 

b

25 – 44 lata

 

c

45 – 64 lata

 

d

powyżej 65 lat

 

 

Wykształcenie

a

Podstawowe

 

b

Gimnazjalne

 

c

Zasadnicze zawodowe

 

d

Średnie zawodowe

 

e

Średnie ogólne

 

f

Pomaturalne

 

g

Wyższe

 

 

 

Miejsce zamieszkania wg. okręgów wyborczych w Żninie

Nr okręgu

Miasto Żnin

Postaw X

Nr okręgu

Miasto Żnin

Postaw X

1

Żnin

 

7

Żnin

 

2

Żnin

 

8

Żnin

 

3

Żnin

 

9

Żnin

 

4

Żnin

 

10

Żnin

 

5

Żnin

 

11

Żnin

 

6

Żnin

 

12

Żnin

 

 

Jeśli nie chcą pozostać Państwo anonimowi i wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej, prosimy o wpisanie swoich danych i złożenie podpisu pod ankietą.

Nazwisko i imię ……………………………………………..

Miejsce zamieszkania: …………………………………………

Data : ………………………………………………

Podpis wypełniającego ankietę:

………………………………………

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 2/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

Wzór

ankiety konsultacyjnej dotyczącej treści projektu statutu osiedla

 

Ankieta konsultacyjna

 

Ankietę niniejszą może wypełnić i złożyć pełnoletni obywatel polski posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Żninie - członek wspólnoty samorządowej Gminy Żnin i stale zamieszkujący na terenie miasta Żnina

* - zakreśl kółkiem lub podkreśl właściwą odpowiedź

** - można nie wypełniać odpowiednio do dokonanych zakreśleń lub podkreśleń oraz wyborów, a

także z innych przyczyn

 

1. Czy Twoim zdaniem przygotowany projekt statutu osiedla jako jednostki pomocniczej na terenie miasta Żnina jest w swej treści maksymalnie optymalny i umożliwia w pełni  właściwe funkcjonowanie jednostek pomocniczych na terenie miasta Żnina i realizowanie wszystkich zadań tych jednostek ?.*

TAK NIE

( odpowiedź na TAK zwalnia z konieczności odpowiadania na kolejne punkty ankiety)

 

2. Jeżeli jednak Twoim zdaniem projekt statutu wymaga zmian lub uzupełnień, to podaj propozycję ich zmian lub uzupełnień w odniesieniu do jednostki pomocniczej w mieście Żninie w odniesieniu do rozdziału statutu:

   a) zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

   b) organizacji i zadań organów jednostki pomocniczej:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

   c) zadań przekazanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

   d) zakresu i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

3. Jeżeli uważasz, że należy wpisać do statutu osiedli jako jednostek pomocniczych w Żninie jeszcze inne regulacje prawne, aby jednostki te sprawniej funkcjonowały i lepiej zaspokajały potrzeby swoich lokalnych społeczności to wskaż takie zapisy:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za wypełnienie ankiety:

Zespół konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Wypełnione ankiety konsultacyjne składać można w Urzędzie Miejskim w Żninie ul. 700lecia 39 (stanowisko obsługi klienta - parter, kancelaria p. nr 4, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – p. nr 11, Biuro Burmistrza - p nr 12) - w terminie najpóźniej do dnia 28 stycznia 2013 r. lub przesyłać pocztą na adres urzędu albo faksem na nr 52 3031103 w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. lub przesyłać drogą internetową w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. na adres gmina@um.znin.pl albo w innej formie szczególnej poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej na stronie: www.bip.umznin.pl

 

Wypełniający ankietę:

(prosimy o postawienie krzyżyka w kratce z prawej strony)

M E T R Y C Z K A

Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji. Będą one wykorzystane, w szczególności w celach statystycznych z zachowaniem zasady anonimowości

 

Płeć

a

Kobieta

 

b

Mężczyzna

 

 

Wiek

a

18 – 24 lata

 

b

25 – 44 lata

 

c

45 – 64 lata

 

d

powyżej 65 lat

 

 

Wykształcenie

a

Podstawowe

 

b

Gimnazjalne

 

c

Zasadnicze zawodowe

 

d

Średnie zawodowe

 

e

Średnie ogólne

 

f

Pomaturalne

 

g

Wyższe

 

 

 

Miejsce zamieszkania wg. okręgów wyborczych w Żninie

Nr okręgu

Miasto Żnin

Postaw X

Nr okręgu

Miasto Żnin

Postaw X

1

Żnin

 

7

Żnin

 

2

Żnin

 

8

Żnin

 

3

Żnin

 

9

Żnin

 

4

Żnin

 

10

Żnin

 

5

Żnin

 

11

Żnin

 

6

Żnin

 

12

Żnin

 

 

Jeśli nie chcą pozostać Państwo anonimowi i wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej, prosimy o wpisanie swoich danych i złożenie podpisu pod ankietą.

Nazwisko i imię ……………………………………………..

Miejsce zamieszkania: …………………………………………

Data : ………………………………………………

Podpis wypełniającego ankietę:

………………………………………

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 2/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

Wzór

projektu statutu osiedla na terenie miasta Żnina

(Ze względu na duża ilość treści dostępny w załączniku do pobrania poniżej)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 07_01_2013_14_09_16_ZB_002-2013.pdf (PDF, 438.82Kb) 2013-01-07 14:09:16 1067 razy
2 Projekt statutu osiedla - Żnin 2013.pdf (PDF, 219.00Kb) 2013-01-07 14:09:16 1248 razy
3 ZB_002-2013.pdf (PDF, 149.84Kb) 2013-01-06 12:59:07 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 06-01-2013 12:59:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 04-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 07-01-2013 14:10:34