Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_001-2013] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 3 stycznia 2013 r.

 

w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z uchwałą Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 112, poz. 1934) oraz § 2 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXIII/280/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje zarządzone przez Radę Miejską w Żninie uchwałą Nr XXIII/280/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów przeprowadzić w formie określonej w § 5 pkt 4 uchwały Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin zwanej dalej „uchwałą o konsultacjach”.

2. Konsultacje polegać będą na wyłożeniu papierowych ankiet konsultacyjnych, w szczególności dla mieszkańców miasta Żnina w określonych miejscach, w tym w szczególności w Urzędzie Miejskim w Żninie i w innych dostępnych miejscach oraz na umieszczeniu w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie specjalnie przygotowanych do wypełnienia formularzy elektronicznych ankiet konsultacyjnych do wyrażenia opinii (życzenia, oczekiwania) w szczególności dla mieszkańca miasta Żnina.

3. Ankiety konsultacyjne przekazane zostaną także do wypełnienia, w szczególności dla radnych Rady Miejskiej w Żninie zamieszkałych na terenie miasta Żnina, a także dla innych osób, których głos w konsultacjach uznany zostanie za wskazany.

§ 2. 1. Wzory ankiet konsultacyjnych, o których mowa w § 1 przygotuje specjalnie powołany w celu przeprowadzenia konsultacji Zespół Konsultacyjny.

2. Wzory ankiet konsultacyjnych przygotowane przez Zespół Konsultacyjny przyjęte zostaną do konsultacji z mieszkańcami miasta Żnina w drodze zarządzenia Burmistrza Żnina.

§ 3. 1. Do przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1, powołuję spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie Zespół Konsultacyjny w składzie:

1) Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin;

2) Wacław Żychliński – Główny specjalista;

3) Łukasz Lisiecki – Inspektor;

4) Michał Duch – Informatyk.

 

2. Na przewodniczącego Zespołu powołuję Sekretarza Gminy Żnin Pana Mirosława Gatkę, który kieruję pracą Zespołu, a na Sekretarza Zespołu Pana Wacława Żychlińskiego odpowiedzialnego za dokumentację prac Zespołu oraz materiałów sporządzonych i dostarczonych do Zespołu w trakcie konsultacji.

3. W toku prac i czynności w trakcie konsultacji Zespół korzystać może także z pomocy i doradztwa radnych Rady Miejskiej w Żninie oraz innych pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie.

4. Do zadań Zespołu należy w szczególności: przygotowanie wzorów ankiet konsultacyjnych, rozprowadzenie ankiet wśród mieszkańców Gminy Żnin, zebranie wypełnionych ankiet, przeprowadzenie merytorycznej analizy ankiet, opracowanie materiałów informacyjnych z konsultacji oraz podsumowanie zgłoszonych opinii, uwag i propozycji, sporządzenie wyników konsultacji oraz przedstawienie wyników konsultacji właściwym organom Gminy Żnin.

5. Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji Burmistrz Żnina może zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Miejską w Żninie w uchwale wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały powierzyć ponadto Zespołowi Konsultacyjnemu przygotowanie odpowiednich projektów uchwał Rady Miejskiej w Żninie dotyczących utworzenia osiedli i treści statutów tych osiedli z wykorzystaniem w szczególności wyników przeprowadzonych konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z wpłynięciem do Rady Miejskiej w Żninie i do Burmistrza Żnina dwóch inicjatyw – wniosków mieszkańców wybranych części miasta Żnina z kilkudziesięcioma podpisami w sprawie utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych w mieście Żninie zachodzi potrzeba przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żnina w tej sprawie.

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały w sprawie konsultacji wyboru formy konsultacji, sposobu, trybu, zasad i określenia czynności, o jakich w uchwale Rady Miejskiej w Żninie Burmistrz Żnina dokona w drodze własnego zarządzenia.

Konsultacje zarządzone w uchwale Rady Miejskiej w Żninie Nr XXIII/280/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia osiedli jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadania im statutów i treści tych statutów przeprowadzone będą zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin z zastosowaniem dodatkowo i uzupełniająco postanowień i regulacji określonych w niniejszym zarządzeniu.

Wydanie więc niniejszego zarządzenia jako realizację nałożonego obowiązku w uchwale jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r . Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. . .

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_001-2013.pdf (PDF, 70.03Kb) 2013-01-06 10:43:33 641 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 06-01-2013 10:43:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wacław Żychliński 03-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 06-01-2013 10:43:33