Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Rydlewo


Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rydlewie, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 17589, oznaczonej geodezyjnie jako

Działka ewidencyjna nr 5/5, o powierzchni 0,7816 ha,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 390.000 zł (VAT-zwolniony), wadium: 40.000

Opis nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej budynkiem miejskiego ośrodka sportu łącznie z infrastrukturą, położona w Rydlewie, na obrzeżach miasta Żnina, przy drodze asfaltowej, stanowiącej przedłużenie ul. Szkolnej w Żninie. Działka jest usytuowana nad jeziorem Żnińskim Małym, w odległości 30 m od brzegu jeziora. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowania o charakterze turystycznym oraz tereny niezabudowane zadrzewione i porośnięte niską roślinnością trawiastą, po drugiej stronie ulicy znajdują się rodzinne ogrody działkowe. Działka zabudowana jest budynkiem miejskiego ośrodka sportu, usytuowanym po środku działki. Przed budynkiem znajduje się parking nieutwardzony. Przy szczytowej ścianie budynku znajduje się wiata magazynowa obudowana blachą falistą. Pozostała część nieruchomości jest porośnięta pojedynczymi drzewami i niską roślinnością trawiastą. Teren ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych w cokole betonowym.

Przeznaczenie terenu: przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVI/93/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2008 r. Nr 25, poz. 340), zgodnie z którym oznaczona jest symbolem US4-4 - teren usług sportu (ustalenia szczegółowe znajdują się w dodatkowych warunkach przetargu).

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 12.04.2010 r.

Pierwszy i drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 30 lipca 2010 r., natomiast drugi dnia 18 listopada 2010 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 w dniu 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 1000.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu wniesienia wadium

 • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

 • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 40.000 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu www.um.znin.pl lub www.bip.gmina.znin.pl

Dodatkowe warunki trzeciego przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rydlewie, stanowiącej własność Gminy Żnin

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XVI/93/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2008 r. Nr 25, poz. 340), nieruchomość leży w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem US4-4 - teren usług sportu - dla przedmiotowego obszaru ustala się:

 1. prawo przebudowy lub rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego obiektu do wysokości maks. 2 kondygnacji, krytych dachem łukowym lub dwuspadowym o nachyleniu połaci rzędu 150-300,

 2. prawo budowy obiektów o wysokości maksymalnej 2 kondygnacji krytych dachami łukowymi lub dwuspadowymi o nachyleniu połaci rzędu 350-450,

 3. dla dachów spadzistych o kącie nachylenia powyżej 150 obowiązujące krycie dachówką w naturalnym kolorze czerwonym lub ceglastym,

 4. prawo lokalizacji parku wodnego oraz funkcji hotelowej i restauracyjnej w ramach projektowanych budynków,

 5. zachowanie gradacji brył od strony terenów publicznych,

 6. prawo lokalizacji urządzeń sportowych na terenie ,

 7. zachowanie istniejącego zadrzewienia,

 8. prawo rozbudowy w ujednoliconej formie do maksymalnie 30% zabudowy terenu działki,

 9. zachowanie minimum 35% zieleni na terenie działki,

 10. prawo grodzenia terenu w formie ażurowego płotu o wysokości do 150 cm,

 11. zapewnienie min. 30 miejsc parkingowych dla pracowników i klientów w granicach posesji,

 12. na całym terenie obowiązują odpowiednio ustalenia § 4, § 7 ust. 1 pkt 19, § 7 ust. 3, § 8, § 9 ust. 2, §15 ust. 6, § 28 ust. 1, § 36 ust. 1-3.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-02-2011 10:07:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-02-2011 10:07:05