Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - ul. Zamknięta


Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Zamkniętej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 871/11, KW 14510, o powierzchni 400 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.466 (w tym 23% VAT), wadium: 2.000 zł,

  • Uzasadnienie:

O wyborze formy przetargu zadecydował brak dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej. W związku z powyższym nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Można zagospodarować ją wyłącznie na powiększenie nieruchomości sąsiednich.

Opis nieruchomości: działka położona jest blisko centrum miasta, przy ul. Zamkniętej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkalne jednorodzinne i tereny parkowe. Dojazd do nieruchomości możliwy tylko przez nieruchomości sąsiednie. Działka ma kształt regularny w postaci prostokąta. Teren jest obniżony w stosunku do nieruchomości sąsiednich, podmokły, porośnięty niska roślinnością trawiastą i krzaczastą.

Przeznaczenie nieruchomości: dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Działka objęta jest ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr IX/182/99, z dnia 28 grudnia 1999 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/401/2010, z dnia 31.08.2010 r., zgodnie z którym położona jest w obszarze terenów zieleni parkowej.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 3 grudnia 2010 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej, w Biurze Burmistrza Żnina, w terminie do dnia 15 marca 2011 r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żninie). Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów na działkę, która sąsiaduje z przedmiotową nieruchomością, kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz kserokopie dowodu osobistego.

Informacja o osobach zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie nie później niż w dniu 16 marca 2011 r. o godz. 1000.

Przetarg odbędzie się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 w dniu 17 marca 2011 r., o godzinie 1030.

Warunkiem udziału w przetargu jest

  1. wniesienie wadium

  2. zakwalifikowanie przez komisję do udziału w przetargu na podstawie pisemnego zgłoszenia, złożonego w Biurze Burmistrza w terminie do dnia 15 marca 2011 r. do godz. 1200, wraz z dołączonymi do niego: kserokopią dowodu wpłaty wadium, kserokopią dowodu osobistego i aktualnym wypisem z rejestru gruntów na działkę sąsiadująca z przedmiotową nieruchomością

  3. okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 2.000 zł należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 marca 2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 052 303-13-01 w. 133.

Żnin, dnia 07.02.2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-02-2011 09:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-02-2011 09:56:26