Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_147-2012] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE Nr 147 /2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 3 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:

1. edukacji:

a. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy;

b. wymiana krajowa dzieci i młodzieży;

c. organizacja warsztatów edukacyjnych oraz innych form edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz w formach wyjazdowych;

d. prowadzenie działalności edukacyjnej dla pełnoletnich mieszkańców gminy w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej;

2. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4. ochrony i promocji zdrowia;

5. kultury:

a. organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym i ponad gminnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Pałuk;

b. wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Pałuk;

c. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z obszarów wiejskich;

d. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i zagranicą;

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a. organizacja i koordynacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej;

b. organizacja i uczestnictwo w imprezach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji;

c. organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Żnin, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży;

7. krajoznawstwa i turystyki;

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;

b. prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt;

9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10. ratownictwa i ochrony ludności;

11. promocji i organizacji wolontariatu;

12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem (dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną).

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25), w terminie od 4 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. (28 grudnia 2012 r. ostatni dzień składania ofert - do godz. 15.30). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia Burmistrza.

§ 4. Warunki konkursu określają załączniki do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie www.um.znin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” mówi o możliwości wsparcia, także finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Żnin działają liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w związku z powyższym powołanie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_147_2012.pdf (PDF, 337.08Kb) 2012-12-05 09:00:35 719 razy
2 ZB_147-2012.pdf (PDF, 1.38Mb) 2012-12-04 12:49:04 31 razy
3 wzor_oferty_na_realizacje_zadania_publicznego.doc (DOC, 79.00Kb) 2012-12-04 12:49:04 595 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 04-12-2012 12:49:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jaśmina Malak 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-12-2012 09:16:24