Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_136-2012] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach


ZARZĄDZENIE Nr 136 /2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 6 ust.2 załącznika nr 1 do uchwały nr XV/147/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach , w następującym składzie:

1. Łukasz Milejczak - Inspektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych- przewodniczący Komisji

2. Wojciech Karabasz - Stanowisko do spraw organizacji oświaty- członek Komisji

3. Stanisław Wendland - Specjalista Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych - członek Komisji

§ 2. Zatwierdzam regulamin Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Żnina z dnia 8 października 2012 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce ,sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 136/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 30 października 2012 r.

REGULAMIN KOMISJI DO SPRAW STYPENDIÓW BURMISTRZA ŻNINA

DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH I ZAOCZNYCH ORAZ

STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH Z TERENU GMINY ŻNIN

OSIĄGAJĄCYM WYBITNE WYNIKI W NAUCE, SPORCIE,

KULTURZE, EDUKACJI I INNYCH DZIEDZINACH

§ 1. Niniejszy regulamin określa tryb prac Komisji ds. stypendiów Burmistrza Żnina dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz dla studentów studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach, zwanej dalej Komisją.

§ 2. 1. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Żninie desygnowanych przez Burmistrza Żnina.

2. Na wniosek Komisji w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której dotyczy wniosek o przyznanie stypendium.

§ 3. W ocenie wniosku o przyznanie stypendium nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z wnioskodawcą, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

§ 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisji zwołanym przez Przewodniczącego wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w § 3, członek Komisji zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny wniosku wnioskodawcy, z którym występuje powiązanie. Odpowiednie zobowiązania podpisują również osoby, o których mowa w § 2 ust. 2. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

§ 6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału wnioskodawców. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

§ 7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.

§ 8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 9. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§ 10. Do zadań Komisji należy w szczególności ocena i zaopiniowanie Burmistrzowi Żnina złożonych wniosków o przyznanie stypendium.

§ 11. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:

  1. wskazanie liczby wniosków, które Komisja otrzymała do zaopiniowania,

  2. informację o udziale w posiedzeniu osób, o których mowa w § 2 ust. 2,

  3. informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny wniosków o przyznanie stypendium z powodów, o których mowa w § 3,

  4. opinie dotyczące wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Żnina.

§ 12. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

§ 13. Protokół przedstawiony zostanie Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie udzielenia stypendium.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik nr 1

do Regulaminu Komisji ds. stypendiów Burmistrza Żnina

dla studentów studiów dziennych i zaocznych

oraz dla studentów studiów doktoranckich z terenu gminy Żnin

osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze,

edukacji i innych dziedzinach

Zobowiązanie członka Komisji ds. stypendiów Burmistrza Żnina

dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz

dla studentów studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin

osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) _________________________________________________

zobowiązuje się, że jeżeli stwierdzę, że w okresie ostatnich trzech lat byłem/am związany/na z którymś z

wnioskodawców składających wniosek, a w szczególności, że byłem/am bądź nadal jestem:

1) związany/a stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem/am przychód (np. umowa o pracę,

umowa- zlecenie, umowa o dzieło);

2) członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy wnioskodawca;

3) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi :

4) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z wnioskodawcą, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,

zgłoszę ten fakt na posiedzeniu Komisji i nie będę uczestniczyć w opiniowaniu wniosków zgłoszonych przez

tego wnioskodawcę.

__________________________ ___________________________

Miejscowość i data Podpis

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

Wydanie Zarządzenia Burmistrza Żnina w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach uzasadnione jest realizacją zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr XV/147/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_136-2012.pdf (PDF, 1.MB) 2012-11-08 09:24:45 478 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 08-11-2012 09:24:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jaśmina Malak 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wendland 08-11-2012 09:24:45