Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_114-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 114/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 3 września 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.2)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w najem część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

_________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz.U. z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Żnina Nr 114/2012 z dnia 3 września 2012r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu najmu brutto

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

KW 12052

Obręb: Żnin

ul. Staszica

dz. nr 206/12

k. m. 7

20

Przedmiotowa część nieruchomości położona jest w sąsiedztwie drogi krajowej stanowiącej ul. Mickiewicza w Żninie

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin przyjętym uchwałami XLVI/401/2010r. Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. . jest to obszar mieszkalnictwa i usług nieuciażliwych.

30,15 zł

 

1.Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39, na okres 21 dni, od 3 września 2012r do 24 września 2012r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Wywieszono dnia: 3 września 2012 r.

Zdjęto dnia: .......................2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Żnina Nr 114/2012 z dnia 3 września 2012r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierz-chnia

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Wg księgi wieczystej

Wg ewidencji gruntów

1.

 

 

KW nr 18746

 

 

Obręb:

Kierzkowo

cz. dz. nr 82

k. m. 1

2,13

Przedmiotowa część nieruchomości jest użytkowana rolniczo.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin przyjętym uchwałami XLVI/401/2010r. Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. jest to obszar terenów rolnych o wysokiej przydatności.

400

1.Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

2.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39, na okres 21 dni, od 3 września 2012r do 24 września 2012r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Wywieszono dnia: 3 września 2012 r.

Zdjęto dnia: .......................2012

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomości określone w zarządzeniu stanowią własność Gminy Żnin. Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), nieruchomości przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę zamieszcza się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_114-2012.pdf (PDF, 70KB) 2012-09-05 14:00:14 408 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 05-09-2012 14:00:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Bocian-Stefaniak 03-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 05-09-2012 14:00:38