Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_081-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz sprostowania kwoty wydatków

 

ZARZĄDZENIE Nr 81/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz sprostowania kwoty wydatków.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Żnina z dnia 10 maja 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 49/2012 Burmistrza Żnina z dnia 16 maja 2012 r.,

- Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 maja 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r.,

- Uchwałą Nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.267.354,82 na kwotę 69.348.884,82 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 64.411.953,82 na kwotę 64.493.483,82 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.051.061,00 na kwotę 2.132.591,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.292.956,82 na kwotę 71.374.486,82 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.779.153,82 na kwotę 61.860.683,82 zł.

6) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmienia się z kwoty 4.483.070,86 na kwotę 4.483.071,86 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.025.602,00 zł.

8) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 91.100,00 zł na kwotę 89.900,00 zł.

9) W Zarządzeniu Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W § 2 ust. 1 wysokość wydatków budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 70.778.332,82 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na kwotę 81.530 zł z tytułu przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2012 r. dotacji w dziale 852 na wypłatę zasiłków okresowych w czerwcu w części gwarantowanej z budżetu państwa (R.85214zadanie własne);

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 81.530 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Przesunięcia w dziale 801 - dotyczą projektu z udziałem środków unijnychZajęcia pozalekcyjne szansą na sukcesw kwocie 1 zwiększenie udziału własnego w projekcie w celu ostatecznego rozliczenia projektu -przesunięcie środków EDU oraz zabezpieczenie środków na umowy zleceniaopieka nad dziećmi dowożonymi na półkolonie w SP Nr 29.000 zł.

Zwiększenie wydatków na OSP o 1.200 na udział członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Jadownikach w obozie szkoleniowym w Pile (z rezerwy ogólnej).

Ponadto sprostowano oczywistą pomyłkę pisarską w wysokości wydatków budżetowych wykazanych w Zarządzeniu Nr 68/2012.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 69.348.884,82 zł.

Planowane wydatki po zmianach 71.374.486,82 zł.

Planowany deficyt 2.025.602,00 zł.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 81/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdz.


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

Pomoc społeczna

81 530

0

9 813 675

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

81 530

0

528 099

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

81 530

 

528 099

 

 

 

Razem plan dochodów

81 530

0

69 348 884,82

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 81/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200

0

467 771

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 200

0

156 500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

 

17 300

758

 

 

Różne rozliczenia

0

1 200

268 800

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

0

1 200

268 800

 

 

4810

Rezerwa ogólna

 

1 200

89 900

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 001

9 001

26 228 359

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

9 000

9 000

1 072 387

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000

 

10 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

9 000

551 000

 

80195

 

Pozostała działalność

1

1

2 756 360

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1

2 992

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1

 

8

852

 

 

Pomoc społeczna

81 530

0

13 712 133

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

81 530

0

753 099

 

 

3110

Świadczenia społeczne

81 530

 

753 099

 

 

 

Razem plan wydatków

91 731

10 201

71 374 486,82

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 81/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 29 czerwca 2012 r

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.

LP.

PROJEKT

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji projektu

W tym:

 

Środki z budżetu kraj.

Środki z budżetu UE

Zmiana 29.06.2012

1

2

3

4

5

6

7

8

I

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM

 

3 834 152,00

2 519 107,00

1 315 045,00

 

4

Program:

POKL

 

 

 

 

 

 

Działanie

9.1.”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

 

 

 

 

 

Poddziałanie

9.1.2.”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

 

 

 

 

 

NAZWA PROJEKTU:

Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces

801,80195,

217 329,00

8,00

217 321,00

1,00

 

 

 

§ 4017

2 529,00

 

2 529,00

 

 

 

 

§ 4117

524,00

 

524,00

 

 

 

 

§ 4127

62,00

 

62,00

 

 

 

 

§ 4177

205 006,00

 

205 006,00

 

 

 

 

§ 4217

2 400,00

 

2 400,00

 

 

 

 

§ 4219

8,00

8,00

 

1,00

 

 

 

§ 4307

6 800,00

 

6 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM

 

648 919,86

64 746,63

584 173,23

431 591,86

OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE

4 483 071,86

2 583 853,63

1 899 218,23

431 591,86

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 81/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.

Dział

Rozdz.


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

81 530

0

1 818 599

 


85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

81 530

0

528 099

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

81 530

 

528 099

 

 

 

Razem plan dochodów

81 530

0

2 132 591

WYDATKI

852

 

 

Pomoc społeczna

81 530

0

1 818 599

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

81 530

0

528 099

 

 

3110

Świadczenia społeczne

81 530

 

528 099

 

Razem plan wydatków

81 530

0

2 132 591

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_081-2012.pdf (PDF, 120.06Kb) 2012-08-08 08:50:54 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-08-2012 08:50:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Tylak 29-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-08-2012 08:50:54