Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_069-2012] w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, z późn. zm.1), art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) oraz stosownie do zapisu rozdziału 7 uchwały Nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 20122017 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 25.04.2012r., poz. 1003)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę podstawową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 4,00 zł, słownie:cztery złote 00/100.

2. Stawka podstawowa czynszu podlega obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku wystąpienia czynników mających wpływ na wartość użytkową lokalu mieszkalnego określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Łączna suma czynników wpływających na podwyżkę lub obniżkę stawki czynszu nie może przekroczyć 20 %.

4. Czynniki obniżające lub podwyższające stawkę czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.

§ 3. Ustala się stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości połowy stawki podstawowej czynszu za lokal mieszkalny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Żnina z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 69/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

Czynniki obniżające stawkę podstawową czynszu:

- lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 5%

- lokal poza granicami miasta 5%

- brak w.c. w budynku mieszkalnym 5%

- brak centralnego ogrzewania w lokalu 5%

- lokal znajdujący się w suterenie lub na poddaszu 5%

- lokal posiadający wspólną łazienkę lub w.c. z innym lokalem 5%

 

Czynniki podwyższające stawkę podstawową czynszu:

- lokal z doprowadzonym centralnym ogrzewaniem 5%

- lokal z doprowadzonym gazem 5%

- lokal wyposażony w łazienkę 5%

- lokal w budynku wyposażonym w instalację domofonowa lub instalacji anteny zbiorczej 5%

- lokal znajdujący się w budynku poddanym pracą termomodernizacyjnym 5%

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, z późn. zm.) stawki czynszu w lokalach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustala organ wykonawczy tj. burmistrz, w formie zarządzenia, zgodnie z zasadami polityki czynszowej określonymi w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2012 – 2017.

Zgodnie z art.8 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy podwyżka czynszu, którego wysokość przekroczy albo nastąpi z poziomu wyższego niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach.

Podwyżka czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Żnin z 3,70 zł/m2 do wysokości 4,00 zł/m2 i za lokale socjalne nie narusza ww. ustawy oraz zasad ustalonych przez Radę Miejską w Żninie.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011r. Nr 224, poz. 1342

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_069-2012.pdf (PDF, 70.59Kb) 2012-06-25 09:13:27 654 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 25-06-2012 09:13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 20-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 25-06-2012 09:13:27