Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_040-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami

ZARZĄDZENIE Nr 40/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.149.948,00 na kwotę 67.310.957,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 62.003.644,00 na kwotę 63.164.653,00 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.071.345,00 na kwotę 8.896.962,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 1.411.300,00 na kwotę 1.746.692,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.491.948,00 na kwotę 68.652.957,00

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.583.245,00 na kwotę 60.750.254,00 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 1.342.000,00 zł.

8) W § 7 zmienia się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z kwoty 101.200 zł na kwotę 113.500 zł.

W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 1.161.009 zł.

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 29.03.2012 r. przekazano ostateczne kwoty dotacji na 2012 r. Zmienione zostały następujące pozycje:

a) zadania zlecone (zwiększenie o 21.200zł):

- R.75011 – zmniejszenie o 600 zł (Urząd Miejski),

- R.85212 – zwiększenie o 23.000 zł (MOPS),

- R.85213 – zmniejszenie o 1.200 zł (MOPS).

b) zadania własne (zwiększenie o 21.400zł):

- R.85213 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),

- R.85214 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),

- R.85219 – zmniejszenie o 1.400 zł (MOPS).

Zmieniono również kwoty dochodów związanych z realizacja zadań zleconych realizowanych przez MOPS (R.85212 i R.85228) - łącznie zwiększenie o 12.300 zł.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 o kwotę 313.992 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (R.85415 – zadanie własne);

3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 1.600 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295 – zadanie zlecone);

4) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13.04.2012 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone łącznie o 802.817 zł z tego:

- R.01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 800.017 zł;

- R.85295 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - kwota 2.800 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.161.009 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:

-dział 750wydział edukacji zwiększenie środków na szkolenia500 zł;

-dział 754Straż Miejska zwiększenie środków na delegacje300 zł;

-dział 801wydział edukacji zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci z gminy Żnin w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (w wysokości przekazanej stowarzyszeniom dotacji na dziecko)4.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 67.310.957,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach 68.652.957,00 zł.

Planowany deficyt 1.342.000,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

800 017

0

800 017

 

01095

 

Pozostała działalność

800 017

0

800 017

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

800 017

0

800 017

750

 

 

Administracja publiczna

0

600

294 600

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

0

600

239 600

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

600

239 600

852

 

 

Pomoc społeczna

50 200

2 600

9 393 888

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 000

0

7 786 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

23 000

 

7 786 000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

11 400

1 200

62 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1 200

16 900

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

11 400

 

45 100

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

11 400

0

420 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

11 400

 

420 000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0

1 400

340 188

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

 

1 400

337 300

 

85295

 

Pozostała działalność

4 400

0

260 200

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 400

 

29 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

313 992

0

328 992

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

313 992

0

313 992

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

313 992

 

313 992

 

 

 

Razem plan dochodów

1 164 209

3 200

67 310 957

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

800 017

0

907 217

 

01095

 

Pozostała działalność

800 017

0

838 717

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 687

 

10 687

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

36 592

 

 

4430

Różne opłaty i składki

784 330

 

789 938

750

 

 

Administracja publiczna

500

1 100

6 129 160

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

0

600

239 600

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

600

7 520

 

75023

 

Urząd gminy

500

500

4 983 510

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

500

172 457

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

 

30 655

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

300

461 929

 

75416

 

Straż miejska

300

300

288 829

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

300

9 900

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

555

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 000

4 000

25 968 635

 

80104

 

Przedszkola

4 000

0

3 397 276

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

 

28 076

 

80195

 

Pozostała działalność

0

4 000

2 756 360

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 000

43 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

3 000

852

 

 

Pomoc społeczna

50 200

2 600

13 259 194

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 000

0

7 849 349

 

 

3110

Świadczenia społeczne

23 000

 

7 418 894

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11 400

1 200

70 425

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

11 400

1 200

70 425

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11 400

0

645 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

11 400

 

645 000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0

1 400

1 638 945

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

 

1 400

29 880

 

85295

 

Pozostała działalność

4 400

0

534 980

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4 400

 

473 480

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

313 992

0

1 073 094

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

313 992

0

463 992

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

313 992

 

453 992

 

 

 

Razem plan wydatków

1 169 009

8 000

68 652 957

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 40/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.

 

Dział

Rozdział


§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

800 017

0

800 017

 

01095

 

Pozostała działalność

800 017

0

800 017

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

800 017

0

800 017

750

 

 

Administracja publiczna

0

600

239 600

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

0

600

239 600

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

600

239 600

852

 

 

Pomoc społeczna

27 400

1 200

7 853 388

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 000

0

7 786 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

23 000

 

7 786 000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

0

1 200

16 900

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1 200

16 900

 

85295

 

Pozostała działalność

4 400

0

29 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 400

0

29 000

 

 

 

Razem plan dochodów

827 417

1 800

8 896 962

WYDATKI

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

800 017

0

800 017

 

01095

 

Pozostała działalność

800 017

0

800 017

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 687

 

8 687

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

7 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

784 330

 

784 330

750

 

 

Administracja publiczna

0

600

239 600

 

75011

 

Urzędy Wojewódzkie

0

600

239 600

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

600

7 520

852

 

 

Pomoc społeczna

27 400

1 200

7 853 388

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 000

0

7 786 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

23 000

 

7 418 894

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

0

1 200

16 900

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

1 200

16 900

 

85295

 

Pozostała działalność

4 400

0

29 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4 400

 

29 000

 

 

 

Razem plan wydatków

827 417

1 800

8 896 962

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 40/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.

 

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

22 800

1 400

1 432 700

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11 400

0

45 100

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

11 400

 

45 100

 


85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

11 400

0

420 000

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

11 400

 

420 000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0

1 400

337 300

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

 

1 400

337 300

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

313 992

0

313 992

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

313 992

0

313 992

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

313 992

0

313 992

 

 

 

Razem plan dochodów

336 792

1 400

1 746 692

WYDATKI

852

 

 

Pomoc społeczna

22 800

1 400

1 432 700

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11 400

0

45 100

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

11 400

 

45 100

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

11 400

0

420 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

11 400

 

420 000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

0

1 400

337 300

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

 

1 400

1 600

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

313 992

0

313 992

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

313 992

0

313 992

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

313 992

 

313 992

 

Razem plan wydatków

336 792

1 400

1 746 692

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 40/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.

 

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

0

0

500

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

500

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

 

 

500

852

 

 

Pomoc społeczna

13 000

700

113 000

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 000

0

110 000

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

13 000

 

110 000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

700

3 000

 

 

0830

Wpływy z usług

 

700

3 000

 

 

 

Razem plan dochodów

13 000

700

113 500

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_040-2012.pdf (PDF, 159.06Kb) 2012-04-26 11:58:49 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 26-04-2012 11:58:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Tylak 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-04-2012 11:58:49