Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_013-2012] w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2012 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin

ZARZĄDZENIE Nr 13/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 10 lutego 2012 r.

 

w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2012 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin


      Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 1) oraz § 2, § 6. ust.2 i § 7  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin na 2012 rok w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Ustala się na rok 2012 kwotę dofinansowania przeznaczoną na:

  1. opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

  2. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

2. Maksymalna wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać 90% kwoty czesnego, wykazanego przez nauczyciela we wniosku skierowanym do dyrektora placówki.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Żnina oraz dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

Organ prowadzący placówki oświatowe zobowiązany jest zagwarantować w swoim budżecie środki finansowe w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te wyodrębnia się w celu pokrycia kosztów dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli a także innych form doskonalenia zawodowego, biorąc pod uwagę wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia nr 13/2012 Burmistrza Żnina

z dnia 10 lutego 2012 r.

 

 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Żnin na 2012 rok

 

  1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2012 r. (art. 70a ust. 1. Karty Nauczyciela)

 

l.p.

Forma doskonalenia

Kwota

1

Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

2500,00

2

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

5000,00

3

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych

33802,00

4

Częściowe dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

45000,00

5

Dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli, którzy na podstawie skierowania

udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w

szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

15000,00

RAZEM

101302,00 zł

 

  1. Szczegółowy podział środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dla których dysponentem są dyrektorzy placówek oświatowych.

 

Placówka

Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli

szkolenia nauczycieli , szkolenia rady pedagogicznej

delegacje

Materiały szkoleniowe

ogółem

Przedszkole Miejskie nr 1

2 000,00

2 700,00

600,00

500,00

5 800

Przedszkole Miejskie nr 2

1 200,00

2 300,00

500,00

 

4 000

Zespół Publicznych Szkół nr 1

1 000,00

2 900,00

500,00

1 000,00

5 400

Szkoła Podstawowa nr 2

4 000,00

3 500,00

500,00

500,00

8 500

Szkoła Podstawowa w Januszkowie

4 500,00

2 200,00

200,00

1 000,00

7 900

Szkoła Podstawowa w Słębowie

5 400,00

1 000,00

300,00

1 000,00

7 700

Publiczne Gimnazjum nr 1

1 500,00

1 400,00

1 000,00

1 000,00

4 900

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 149, poz. 887

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_013-2012.pdf (PDF, 10KB) 2012-03-21 09:50:25 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 21-03-2012 09:50:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 21-03-2012 09:50:25