Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_015-2012] w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu "Wiedzy o samorządzie terytorialnym"

ZARZĄDZENIE Nr 15/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 20 lutego 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia i trybu przeprowadzenia I etapu (gminnego) konkursu

Wiedzy o samorządzie terytorialnym”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I etap (gminny) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin w związku z upoważnieniem określonym w § 1 ust. 7 regulaminu konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 128/2012 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

§ 2. Przeprowadzenie konkursu ma na celu wyłonienie zespołu składającego się z uczniów jednego gimnazjum, który będzie reprezentował Gminę Żnin w II etapie (powiatowym) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” oraz upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o roli samorządów w społeczności lokalnej.

§ 3. Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzony zostanie w dniu 15 marca 2012 r. (czwartek), o godz. 10.00, w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie, ul.1 Stycznia 17.

§ 4. 1. I etap (gminny) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” przeprowadza Komisja konkursowa.

2. W skład Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

  1. Zastępca Burmistrza Żnina;

  2. Sekretarz Gminy;

  3. Pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie wytypowany przez Burmistrza Żnina.

 

3. Z przebiegu I etapu (gminnego) konkursu komisja sporządza protokół.

§ 5. 1. Uczestnikami I etapu (gminnego) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” mogą być uczniowie z klas I, II i III publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żnin.

2. Uczniowie reprezentujący poszczególne gimnazja uczestniczą w konkursie w zespołach trzyosobowych (zespoły klasowe, międzyklasowe).

§ 6. Do udziału w konkursie każde z gimnazjów może zgłosić maksymalnie trzy zespoły trzyosobowe.

§ 7. 1. Zgłoszenia zespołu (zespołów) dokonuje dyrektor gimnazjum lub nauczyciel-opiekun w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 marca 2012 r., o godz. 15.30.

§ 8. I etap (gminny) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” przeprowadza Komisja konkursowa, której skład określa niniejsze zarządzenie.

§ 9. Uczestnicy I etapu (gminnego) konkursu piszą indywidualnie test jednokrotnego wyboru w postaci zestawu składającego się z 30 pytań dotyczących wiedzy o samorządzie terytorialnym (zakres tematyczny zagadnień obowiązujących uczestników konkursu określa załącznik do regulaminu konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” na szczeblu powiatowym i jest przesyłany do wiadomości gimnazjom przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie).

§ 10. 1. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe, wybraną spośród trzech możliwych odpowiedzi, uczestnik otrzymuje jeden punkt.

2. Punkty uzyskane za prawidłowe odpowiedzi przez każdego z uczniów wchodzącego w skład danego zespołu są sumowane i składają się na łączną ocenę zespołu.

§ 11. Czas rozwiązywania testu wynosi 30 minut.

§ 12. W przypadku uzyskania przez przynajmniej dwa zespoły równej liczby punktów w części pisemnej – testowej, Komisja w celu wyłonienia zwycięzcy przeprowadza część ustną (dogrywkę).

§ 13. 1. W części ustnej każdy z zespołów, o których mowa w § 12, losuje po jednym zestawie składającym się z 3 (trzech) pytań.

2. Odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie udziela wytypowany przez członków zespołu reprezentant.

§ 14. 1. Za prawidłową odpowiedź na każde z trzech pytań z wylosowanego zestawu zespół otrzymuje jeden punkt.

2. Czas przygotowania się do odpowiedzi i jej udzielenie wynosi jedną minutę.

§ 15. 1. Zwycięzcą konkursu jest zespół, który uzyska największą ilość punktów.

2. Zwycięstwo w konkursie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do II etapu (powiatowego) konkursu i reprezentowaniem Gminy Żnin na szczeblu powiatowym.

§ 16. W przypadku zdobycia przez zespoły równej ilości punktów, w części ustnej konkursu, losowanie zestawów pytań odbywa się ponownie, aż do momentu uzyskania przez jeden z zespołów największej ilości punktów.

§ 17. Jeżeli do I etapu (gminnego) konkursu zgłoszony zostanie tylko jeden zespół, wówczas konkurs nie zostanie przeprowadzony, a zgłoszony zespół będzie reprezentował Gminę Żnin w II etapie (powiatowym) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

§ 18. W przypadku, gdy do I etapu (gminnego) konkursu zostaną zgłoszone tylko dwa zespoły reprezentujące to samo gimnazjum konkurs przeprowadza się na zasadach określonych w § 8-16.

§ 19. Zakończenie I etapu (gminnego) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” i ogłoszenie wyników następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 20. 1. Nagrody za udział w konkursie zostaną przyznane i wręczone tego samego dnia, po obradach Komisji konkursowej i po ogłoszeniu wyników.

2. Nagrody fundowane są przez organizatora I etapu (gminnego) konkursu, w ramach posiadanych środków.

§ 21. Nagrody przyznawane są zespołowo za zajęcie I, II i III miejsca.

§ 22. 1. Przewiduje się również możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla uczestnika konkursu, który uzyskał największą ilość punktów za rozwiązanie testu.

2. W przypadku uzyskania największej liczby punktów za rozwiązanie testu przez więcej niż jednego ucznia odstępuje się od przyznawania nagród indywidualnych.

§ 23. Dla wszystkich uczestników I etapu (gminnego) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”, w ramach posiadanych środków, mogą być zakupione drobne pamiątki za udział w konkursie.

§ 24. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje komisja konkursowa.

§ 25. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Żnina

§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

I etap (gminny) konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Żnin i ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Pałukach oraz roli samorządu w społeczności lokalnej.

Konkurs wyłoni najlepszy zespół, który będzie reprezentował Gminę Żnin w II etapie (powiatowym) konkursu.

W związku z powyższym zarządzenie jest uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

WK/AN

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_015-2012.pdf (PDF, 67KB) 2012-03-15 13:30:51 480 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 15-03-2012 13:30:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 20-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 15-03-2012 13:33:40