Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XV/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

UCHWAŁA Nr XV/146/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych
trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 8572) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym.

2. Stypendia oraz nagrody sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

§ 2. Stypendia oraz nagrody sportowe mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym.

§ 3. Nagroda finansowa za dane osiągnięcie może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

§ 4. Stypendia oraz nagrody sportowe, o których mowa w § 1. oraz w § 2. przyznaje Burmistrz Żnina.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody, o których mowa w § 1. oraz w §2. określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 6. 1. Burmistrz Żnina może przyznać stypendium sportowe lub nagrodę zawodnikom, którzy spełniają co najmniej jeden warunek zawierający się w ust. 1 oraz w ust.2:

1) są członkami stowarzyszeń (klubów, sekcji) sportowych mających siedzibę i czynnie działających na terenie Gminy Żnin,
2) posiadają licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach sportowych, 
3) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonym przez właściwe ministerstwo,

2. Stypendium sportowe lub nagrodę mogą otrzymać zawodnicy, którzy:
1) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Żnin,
2) podczas zawodów reprezentują barwy klubu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Żnina może przyznać stypendium sportowe lub nagrodę za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 wyróżniającemu się zawodnikowi, rokującemu w kolejnych latach nadzieję na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie stypendium lub nagrody na podstawie najwyższego wyniku sportowego.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz.1014, z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 185 poz.
1092, Nr 208 poz.1240, Nr 208 poz. 1241.

5. Wysokość przyznanych stypendiów sportowych i nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Żnin oraz od liczby zawodników spełniających warunki wymienione w ust. 1 oraz ust. 2, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe.

§ 7. 1. Stypendia oraz nagrody mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenia sportowe zawodników, reprezentujących kluby sportowe Gminy Żnin, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, o których mowa w § 6.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Żnina możne przyznać stypendium wyróżniającemu się trenerowi prowadzącemu szkolenie sportowe zawodników, reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Żnin, rokujących w kolejnych latach nadzieję na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody zawodnikowi i trenerowi może wystąpić macierzysty klub sportowy, w uzasadnionych przypadkach sam zawodnik lub trener.

2. Wnioski na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, należy składać do Burmistrza Żnina, za wyniki sportowe uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie:
a) stypendium sportowego w terminie do dnia 1 maja w roku 2012 oraz do 31 stycznia każdego następnego roku,
b) nagrody w terminie do 1 maja w roku 2012 oraz do 15 stycznia w każdym następnym roku.

§ 9. 1. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Burmistrza Żnina, który wyznaczy jej skład.
2. Do zadań komisji należy:
1) ustalenie zasad rozpatrywania wniosków,
2) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,
3) przedłożenie swoich propozycji Burmistrzowi Żnina.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 10. Ustala się wzory wniosków:
1) o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2) o przyznanie stypendium dla trenera, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 11. Burmistrz Żnina pozbawia stypendium sportowego zawodnika w przypadku gdy zawodnik:
1) zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego na terenie Gminy Żnin,
2) zakończy karierę sportową,
3) przestanie być mieszkańcem Gminy Żnin,
4) utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, potwierdzoną orzeczeniem lekarza sportowego,
5) w przypadku podpisania przez zawodnika w trakcie trwania okresu stypendialnego, umowy z klubem upoważniającej do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

§ 12. Burmistrz Żnina pozbawia stypendium trenera w przypadku gdy trener zaprzestanie prowadzenia szkolenia sportowego zawodników, reprezentujących kluby sportowe z terenu Gminy Żnin.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
ADAM MILEJCZAK
 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania stypendiów, nagród oraz wyróżnień indywidualnych i zbiorowych Burmistrza Żnina za znakomite wyniki w rywalizacji sportowej oraz w uznaniu zasług rozwoju sportu. Beneficjentami wyżej wymienionych wyróżnień, nagród i stypendiów mogą być: - zawodnicy sportowi reprezentujący organizacje sportowe działające na terenie Gminy Żnin, - sportowcy i osoby wyróżniające się w działalności sportowej mieszkające na terenie Gminy Żnin, - zawodnicy i trenerzy osiągający wyniki sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, Uchwała określa między innymi podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnień.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
ADAM MILEJCZAK

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 URM_XV-146-2012.pdf (PDF, 23KB) 2012-03-08 10:53:41 645 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-03-2012 10:53:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-03-2012 10:54:36