Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XV/136/2012 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin

UCHWAŁA Nr XV/136/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin


Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz § 8 ust. 1 i § 9 Statutu Gminy Żnin stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 18) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Żnina i po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami znosi się dotychczasowy podział miasta Żnina na jednostki pomocnicze (osiedla), w tym znosi się wszystkie osiedla na terenie miasta Żnina: "Osiedle Żnin-Góra", "Osiedle Żnin-Bloki Wielorodzinne I", "Osiedle Żnin -Bloki Wielorodzinne II", "Żnin-Osiedle Bydgoskie" i "Osiedle Żnin-Stare Miasto", jako jednostki pomocnicze Gminy Znin, ustanowiony uchwałą Nr VII/82/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie
utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Żnin - osiedli w Mieście Żninie i nadania im statutów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/82/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Żnin - osiedli w Mieście Żninie i nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 140, poz. 1912 i 1913).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Rosiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 

 

Uzasadnienie

Na zasadach określonych w art. 417 - 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) rady gmin zobowiązane są do dokonania nowego podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach radnych do rad gmin. Zgodnie z art. 417 Kodeksu wyborczego okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Art. 418 Kodeksu określa, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Ponadto art. 419 ustala, że podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. W związku z powyższym z uwagi na upływający czas zachodzi potrzeba dokonania zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin po przeprowadzonych w grudniu 2011 r. konsultacjach z mieszkańcami miasta Żnina co do zniesienia osiedli i co do ewentualnego dalszego funkcjonowania jednostek pomocniczych na terenie Żnina w przyszłości. Przeprowadzone konsultacje społeczne, w których zdecydowana ilość osób biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za zniesieniem tych jednostek pomocniczych (wszystkich pięciu osiedli) wykazały, że celowym jest zniesienie tych jednostek aby móc dokonać optymalnego i racjonalnego podziału miasta na nowe okręgi wyborcze. Aby jednak móc przystąpić do działań związanych z podziałem miasta na okręgi wyborcze należy najpierw dokonać zniesienia istniejących jednostek pomocniczych (osiedli) w Żninie, gdyż obecny podział miasta na osiedla w praktyce uniemożliwia dokonanie optymalnego podziału Gminy Żnin na okręgi wyborcze w części obejmującej miasto. Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy po  przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, przy czym jednostką pomocniczą na terenie miasta może być dzielnica, osiedle, inna forma albo także same miasto położone na terenie gminy. Zasady łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Statut Gminy Żnin stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin w §8 ustala, że inicjatorem zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje albo organy Gminy Żnin, a zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami. 
Konsultacje w Żninie zostały już przeprowadzone. Nie ma więc formalnych przeszkód do podjęcia decyzji w tej sprawie. W tym przypadku inicjatorem zniesienia tych jednostek pomocniczych jest Burmistrz Żnina jako organ wykonawczy gminy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Rosiak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 URM_XV-136-2012.pdf (PDF, 11KB) 2012-03-08 08:38:50 536 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-03-2012 08:38:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-03-2012 08:49:14