Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/443/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:34:19 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XXVII/442/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:32:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/441/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:26:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/440/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publiczne Gimnazjum nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:24:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/440/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publiczne Gimnazjum nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:21:40 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXVII/440/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich i Publiczne Gimnazjum nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:20:17 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XXXVII/439/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/438/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słębowie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:16:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/437/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Klemensa Janickiego w Januszkowie Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:15:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/436/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:13:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/435/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/434/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Sulinowie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/433/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Bożejewiczkach przy ul. Dębowej. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:08:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/432/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Dobrylewie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:04:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/431/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:01:09 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XXXVII/430/2017 w sprawie wniesienia przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:00:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/429/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin, nieruchomości położonej w Chomiąży Księżej. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 14:59:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 14:58:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 14:56:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 14:56:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/426/2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 14:55:25 dodanie dokumentu
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w gminie Żnin- Cz. II Budowa placu zabaw oraz mini siłowni w Sarbinowie POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE- DOKUMENTACJA DLA INSPEKTORA NADZORU Magdalena Ciszak 2017-10-31 13:09:20 dodanie dokumentu
Protokół XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 października 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 08:42:23 dodanie dokumentu
Protokół XXXV Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 08:40:04 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci - gmina Żnin Daniel Kowalski 2017-10-30 15:02:23 dodanie dokumentu
[ZB_211-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej, celem przeprowadzenia Konkursu Plastycznego "O smogu - naszym wrogu" Katarzyna Królikowska 2017-10-30 10:15:40 edycja dokumentu
[ZB_211-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej, celem przeprowadzenia Konkursu Plastycznego "O smogu - naszym wrogu" Katarzyna Królikowska 2017-10-30 10:14:43 dodanie dokumentu
[ZB_188-2107]w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 09:40:09 dodanie dokumentu
[ZB_189-2017]Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 09:38:25 edycja dokumentu
ZB_ 159/2017?Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:33:16 usunięcie dokument
[ZB_158/2017]?Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na działkach nr.: 446/6, oraz 443/19, 443/18 ? etap I? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:32:58 usunięcie dokument
[ZB_158/2017]?Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na działkach nr.: 446/6, oraz 443/19, 443/18 ? etap I? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:31:44 dodanie dokumentu
[ZB_189-2017]Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:28:30 edycja dokumentu
[ZB_189-2017]Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:27:19 dodanie dokumentu
ZB_ 159/2017?Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej od ulicy Klemensa Janickiego do jeziora Żnińskiego Dużego w Żninie? Katarzyna Luchowska 2017-10-30 08:21:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Karol Osiński 2017-10-27 11:40:55 dodanie dokumentu
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie Gminy Żnin" Katarzyna Luchowska 2017-10-27 10:01:43 usunięcie załacznika
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2017/2018 na terenie Gminy Żnin" Katarzyna Luchowska 2017-10-27 09:50:30 dodanie dokumentu
[ZB_199-2017] w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. Karol Osiński 2017-10-26 09:23:58 dodanie dokumentu
[ZB_201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-10-26 09:08:16 edycja dokumentu